Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3452

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 11 mei 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Ongevallen - Vrachtwagens - Dode hoek

ongeval bij het vervoer
bewustmaking van de burgers
bedrijfsvoertuig
automobieluitrusting
verkeersveiligheid
wegvervoer
tweewielig voertuig

Chronologie

11/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009)
18/5/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-892

Vraag nr. 4-3452 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent gebeurden er weer heel wat ongevallen die te wijten waren aan de dode hoek van de vrachtwagens. Dit is een gekend en veel voorkomend probleem met zeer ernstige gevolgen. De Fietsersbond heeft dit fenomeen aangegrepen om, samen met de Koninklijke Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederenvervoerders en logistieke dienstverleners (SAV), een nieuwe sensibilisatiecampagne rond de dode hoek te voeren. Het wil de zwakke weggebruiker duidelijk maken waar zich de gevaren van de dode hoek bevinden.

Toch dringt onder andere de Fietsersbond aan op meer concrete maatregelen van de overheid en de transportsector. De Vlaamse overheid heeft een belangrijke taak inzake sensibilisering en educatie van doelgroepen. Recent werden er eveneens speciale spiegel-afstelplaatsen in gebruik genomen. Hier kunnen spiegels optimaal worden afgesteld.

Ook de federale overheid heeft een opdracht. Er bestaan heel wat concrete voorstellen voor de technische aanpak van deze problematiek. Enige tijd geleden stelde de geachte staatssecretaris dat hij begaan is met dit dossier en hierover enkele studies heeft besteld. Op basis daarvan kan een specifiek beleid rond dit thema worden ontwikkeld. De Fietsersbond dringt aan op een snelle aanpak. Ik denk dat het goed zou zijn moest hij dit dossier ook op niveau van de Europese Unie willen aankaarten.

Graag had ik een antwoord gekregen op onderstaande vragen:

1. Welke recente initiatieven heeft hij recent ondernomen omtrent de problematiek van de dode hoek-spiegels?

2. Op welke manier wenst hij in de nabije toekomst zijn beleid hieromtrent concreet invulling te geven?

3. Worden er op korte termijn initiatieven genomen voor de technische aanpassing van de vrachtwagens teneinde de positie van zwakke weggebruikers te verbeteren?

4. In welke mate is er omtrent dit dossier overleg tussen de diverse Lidstaten van de Europese Unie?

Antwoord ontvangen op 18 mei 2009 :

In mijn beleidsnota voor dit jaar heb ik de problematiek van de dode hoek ongevallen uitdrukkelijk behandeld. Er gebeuren immers nog altijd te veel ongevallen bij het rechts afslaan van vrachtwagens, vooral met fietsers.

Sensibilisatie en informatie daarover is noodzakelijk, zowel voor de vrachtwagenchauffeurs als voor de fietsers, bijvoorbeeld in de scholen.

De initiatieven die worden genomen door de transportsector in samenwerking met de Gewesten of andere instanties, kunnen alleen maar toegejuicht worden en kunnen nog verder worden versterkt op federaal niveau. Zo schenkt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, dit en volgend jaar, bijzondere aandacht aan de problematiek van de ongevallen met vrachtwagens, waaronder ook de dode hoek ongevallen. Dit zal gebeuren door specifieke campagnes en acties.

Ik herinner eraan dat België reeds vroeger de verplichting heeft ingevoerd dat alle in het verkeer zijnde vrachtwagens met extra-spiegels moeten zijn uitgerust.

Recentelijk werd de Belgische technische reglementering in overeenstemming gebracht met de laatste stand van de technische evolutie op Europees vlak. Voortaan kan ook, wettelijk gezien, gebruik gemaakt worden van camerasystemen die de fietser detecteren op een televisiescherm dat in de vrachtwagen is geïnstalleerd. De installatie van dergelijk systeem moet dan ook aangemoedigd worden.

Een andere mogelijkheid die op dit ogenblik niet is voorzien op Europees vlak, betreft een speciaal geluidssignaal en/of speciaal knipperlicht op de vrachtwagen, dat in werking treedt bij het rechts afslaan. Dit kan een bijkomend hulpmiddel zijn, bovenop de andere middelen, maar dit mag de chauffeur niet ontslaan van de verplichting om de aanwezigheid van een fietser te verifiëren.

Ondanks alle technische hulpmiddelen die verder worden geoptimaliseerd en gepromoot, blijft het belangrijk om zowel de vrachtwagenchauffeurs als de fietsers te sensibiliseren voor de gevaren van de dode hoek.

Op Europees vlak zal ik via de Belgische delegatie aansturen op de snellere opvolging van de technologische evolutie en de omzetting ervan in de Europese reglementering.