Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3348

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 april 2009

aan de minister van Justitie

Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking

samenwerking tussen ondernemingen
informatienetwerk
uitwisseling van informatie
doorgeven van informatie
terrorisme

Chronologie

17/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 )
1/7/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3349

Vraag nr. 4-3348 d.d. 17 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 6 maart 2009 werd met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een protocolakkoord “Early Warning System” afgesloten.

Dit “Early Warning System” is een bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen in ons land.

Daarom deze vragen:

a)Welke bedrijven en overheidsdiensten wisselen momenteel al informatie uit ?

b)Werd de luchtvaartsector in ons land hiervoor al gecontacteerd ?

c)Aan hoeveel meldingen werd al gevolg gegeven door de overheid door het instellen van een onderzoek ?

d)Zijn er al sectoriële waarschuwingen uitgevaardigd ?

e)Is het permanent centraal contactpunt dat voorzien is reeds in werking ?

f)Hoe worden ondernemingen ingelicht omtrent de werking en de bereikbaarheid van het permanent centraal contactpunt ?

g)Welke initiatieven gingen in dit kader al uit van:

- de Algemene directie van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken;

- de Staatsveiligheid;

- het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse;

- het federaal parket.

Antwoord ontvangen op 1 juli 2009 :

A. Aan overheidszijde zijn de diensten die betrokken zijn bij de informatiewisseling de Algemene Directie Crisiscentrum, de Veiligheid van de Staat, de Federale Politie, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en het Federaal Parket.

Aan de zijde van de private sector zijn de betrokken federaties de effectieve leden en de toetredende leden van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Er zijn dertig effectieve en achttien toetredende leden. Het VBO heeft hen gevraagd om een verantwoordelijke aan te duiden belast met de gegevensuitwisseling met het contactpunt opgericht in de schoot van het VBO.

Daarnaast kan het VBO voor de toepassing van het Early Warning System ook partnershipovereenkomsten sluiten met andere organisaties. Op dit ogenblik is dat reeds het geval met de Private Security Association (PSA), de Vlaamse Bedrijfsbeveiligings Associatie (VBA) en de European Corporate Security Association (ECSA).

B Ja, de Belgian Air Transport Association (BATA) is lid van het VBO.

C. Sedert de ondertekening van het protocolakkoord op 6 maart 2006 werden nog geen meldingen ontvangen vanwege het centrale contactpunt van het VBO.

D. Sedert de ondertekening van het protocolakkoord op 6 maart 2009 werden door het Crisiscentrum drie berichten uitgestuurd. Het eerste bericht werd overgemaakt naar aanleiding van de vermeende terreurdreiging tegen de winkels in Amsterdam-Zuidoost op 12 en 13 maart 2009. Het contactpunt van de private sector werd ervan ingelicht dat de gespecialiseerde diensten in België geen verhoogde dreiging hadden vastgesteld tegen gelijkaardige winkels op Belgisch grondgebied.

Het tweede bericht betrof de uitwisseling van informatie tussen de overheid en de financiële sector naar aanleiding van de G20 in Groot-Brittannië. Er werden geen bijzondere dreigingen vastgesteld.

Een derde bericht werd verzonden ten gevolge van een aantal acties door dierenrechtenactivisten gericht tegen hoge kaderleden van bedrijven.

E. Het protocolakkoord is in werking getreden op de dag van de ondertekening. Op dat ogenblik was het permanent centraal contactpunt reeds volledig operationeel.

F. De leden van de Commissie Bedrijfsbeveiliging van het VBO werden geïnformeerd, evenals de verantwoordelijken van de sectoriële federaties. Deze laatsten informeren op hun beurt de aangesloten bedrijven. Ook de websites van het VBO en van het Crisiscentrum bevatten bepaalde informatie over het Early Warning System.

G. De enige overheidsdienst die bevoegd is om berichten te versturen aan het centraal contactpunt van de private sector door middel van het Early Warning System is het Crisiscentrum. Het Crisiscentrum baseert zich daarvoor onder meer op de analyses, evaluaties en voorstellen van alle andere betrokken overheidsdiensten.

Daarnaast bestaat er een structureel overleg tussen alle betrokken overheidsdiensten en het VBO in de schoot van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie – Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. Het Early Warning System is één van de realisaties van dit overlegplatform.