Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3338

van Alain Destexhe (MR) d.d. 9 april 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Atomium - Foto's - Publicatie - Betaling van auteursrechten

architecturaal erfgoed
visuele kunsten
publicatie
auteursrecht
literaire en artistieke eigendom
foto

Chronologie

9/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
27/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3338 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Is het waar dat men geen foto's van het Atomium – één van de belangrijkste symbolen van de hoofdstad – mag publiceren zonder auteursrechten te betalen? Zo ja, waarom? Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat de burgers die rechten niet langer zouden moeten betalen?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2009 :

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Op grond van artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht om het te reproduceren of te laten reproduceren. Dit is het exclusieve reproductierecht van de auteur.

Het auteursrecht rust niet alleen op muziek en beeldmateriaal maar op alles wat aan de voorwaarden van orginaliteit voldoet. Zo kunnen ook architectuurwerken een auteursrechtelijk beschermd werk uitmaken.

Bijgevolg vereist de reproductie van het Atomium de voorafgaandelijke toestemming van de rechthebbenden van de auteur. De rechten worden momenteel beheerd door de vzw Atomium en door Sabam.

De wet van 30 juni 1994 voorziet evenwel in uitzonderingen, waardoor, in bepaalde omstandigheden, de reproductie van een werk toch toegelaten is, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de rechthebbenden, in sommige gevallen mits betaling van een financiële vergoeding aan de rechthebbenden. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in de artikelen 21 tot 23 van voornoemde wet. De uitzonderingen moeten in overeenstemming zijn met de richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, die een exhaustieve lijst met uitzonderingen bevat. De nationale wetgever mag geen bijkomende uitzonderingen voorzien.

Als de gebruiker, die het Atomium wenst te reproduceren, niet beantwoordt aan de toepassingsvoorwaarden van één van de uitzonderingen, dan is de voorafgaandelijke toestemming van de rechthebbenden nodig. Zoniet, kan de gebruiker burgerrechtelijk, en als er sprake is van bedrieglijk of kwaad opzet, strafrechtelijk worden vervolgd.

2. Daar het reproductierecht een exclusief recht is, kunnen de rechthebbenden de voorwaarden voor het uitoefenen ervan, onder meer het bedrag van de vergoeding voor het verlenen van een licentie, zelf bepalen. De wettelijke beperkingen voor het uitoefenen van het auteursrecht zijn voornamelijk de theorie van het rechtsmisbruik en het verbod van restrictieve concurrentiepraktijken, bepaald in de wet tot bescherming van de economische mededinging gecoördineerd op 15 september 2006. Onder dit voorbehoud mogen ze dus, onder de voorwaarden die ze zelf bepalen, het gebruik van het werk waarvan zij de rechten bezitten, toestaan.

Bij gebreke aan een wettelijke machtiging, is de minister niet bevoegd om dit exclusieve recht te beperken of aan te passen, laat staan om de kosten te bepalen van de door de rechthebbenden verleende licentie om het werk te kunnen reproduceren.