Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3317

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

NIRAS - Kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de splijtstoffen

Rekenhof (BelgiŽ)
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
stillegging van een centrale
radioactief afval
opwerking van de splijtstof
nucleaire brandstof
boekhoudkundige reserve
nucleair beleid

Chronologie

9/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
13/5/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3317 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn briefwisseling met het Rekenhof wijst NIRAS op een lacune in de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Enerzijds garandeert de wet wel dat er voldoende voorzieningen bestaan, maar anderzijds garandeert ze niet dat daarvoor de nodige financiŽle middelen beschikbaar zijn.

Welke maatregelen heeft de Minister reeds genomen om deze financiŽle garantie voor NIRAS te voorzien ?

Antwoord ontvangen op 13 mei 2009 :

In mijn brief van 9 januari 2009 heb ik, samen met mijn collega, de minister Van Quickenborne, opdracht gegeven aan de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) om voorstellen te formuleren voor de uitwerking van de aanbevelingen die de instelling heeft geformuleerd in haar tweede vijfjaarlijkse rapport over de nucleaire inventaris (periode 2003-2007), inzonderheid wat betreft het opstellen van een samenhangend wettelijk en reglementair kader, dat de dekking van de nucleaire kosten organiseert en dat de nodige bepalingen omvat om ervoor te zorgen dat voldoende provisies worden aangelegd, die te gelegener tijd beschikbaar zijn. Het kader dient zo ruim mogelijk opgevat te worden en het moet alle mogelijke nucleaire installaties en situaties omvatten. Het zou bovendien in overeenstemming moeten zijn met de aanbevelingen van de Europese commissie betreffende het beheer van de financiële middelen bestemd voor de ontmanteling van de nucleaire installaties en het beheer van de bestraalde brandstof en van het radioactieve afval.

Zoals door NIRAS gesuggereerd, is de instelling in eerste instantie gestart met de opstelling van een werkprogramma. Het werkprogramma zal na goedkeuring door de raad van bestuur van NIRAS voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid van de instelling.

Op grond van het goedgekeurde werkprogramma zal vervolgens een ontwerp van wettelijk en reglementair kader moeten worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dit ontwerp nadien voor advies voor te leggen aan een administratieve werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Algemene Directie Energie, de juridische dienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, de Administraties van Begroting en de Schatkist. Het door deze werkgroep uitgewerkte ontwerp van wettelijk en reglementair kader zal tot slot voor goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid van NIRAS.