Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3315

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

NIRAS - Langetermijnfonds

Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
Rekenhof (BelgiŽ)
radioactief afval
stillegging van een centrale
garantie
nucleair beleid
boekhoudkundige reserve

Chronologie

9/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
14/5/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3315 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De belangrijkste producenten van radioactief afval moeten een contractuele waarborg onderschrijven ten voordele van NIRAS. Die waarborg moet het de instelling op elk moment mogelijk maken de vaste kosten te dekken voor de langetermijnberging van afval dat NIRAS nog niet ontvangen heeft, maar waarvoor de producenten als het ware een contractuele reservering nemen. De waarborg is dus een toekomstige en vaststaande last voor de producenten en een toekomstige en vaststaande schuldvordering voor NIRAS. Op de rekeningen van NIRAS in verband met het Langetermijnfonds worden echter enkel voorzieningen geboekt die worden aangelegd op basis van reeds ontvangen volumes, met toepassing van de geldende tarieven.

Om de transparantie te vergroten, heeft het Rekenhof aanbevolen dat NIRAS die contractuele waarborgen zou opnemen in haar boekhouding. In een antwoord van de minister aan het Rekenhof werd een oplossing gesuggereerd : om de bedragen van die contractuele waarborg te valoriseren in haar jaarrekening, zou NIRAS nagaan of het mogelijk was daarvoor de rubriek "rechten en verbintenissen buiten balans" van de jaarrekeningen te gebruiken.

Heeft NIRAS inderdaad voor deze oplossing gekozen ? Zo nee, op welke manier wordt dit gebrek aan transparantie dan wel opgelost ?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

In de op 31 december 2007 afgesloten jaarrekeningen van NIRAS heeft de instelling, op basis van de overeenkomst van 23 juni 2005 tussen de Belgische Staat en NIRAS betreffende de opvolging van de fondsen voor de sanering van de nucleaire passiva BP1 en BP2, waarbij de financiële eindverantwoordelijkheid van de Staat ten aanzien van de sanering van de betrokken passiva bevestigd wordt en de Staat zich ertoe verbindt de kosten te dekken overeenkomstig de financieringsregels van NIRAS, in de buiten balans opgenomen rechten en verplichtingen van het fonds een bedrag geboekt van 205,7 miljoen euro. Dit bedrag behelst zowel de toekomstige kosten voor ontmanteling van de installaties van de site BP 2 die tot het gelijknamig passief behoren (197,3 miljoen euro) en waarvoor geen voorzieningen worden aangelegd in het fonds, als de nog te transfereren middelen naar het fonds op lange termijn voor de opslag en berging van historische afvalpartijen (8,4 miljoen euro). In de volgende boekjaren zal deze werkwijze verder toegepast en uitgebreid worden tot andere contracten.