Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3273

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 27 maart 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Zeecontainers - Gas ter bestrijding van ongedierte - Dichloorethaan - Ontgassingsmogelijkheden

container
giftige stof
volksgezondheid
zuivering
douanecontrole
gezondheid op het werk
beroep in het douanewezen
belastingadministratie

Chronologie

27/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009)
29/4/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3272

Vraag nr. 4-3273 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar eerdere schriftelijke vragen nrs. 4-3203, 4-3204 en 4-3205 betreffende het vergassen van zeecontainers tegen schimmels en ongedierte.

De Nederlandse douane heeft onlangs twee containers met schoolborden apart gezet op een containerterminal in Rotterdam om ontgast te worden. De container werd behandeld met het zeer giftige bestrijdingsmiddel 1,2 dichloorethaan. De douane wilde de inhoud fysiek controleren. Acht containers met dezelfde inhoud zijn wel doorgelaten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen voor de geachte minister:

1. Werden er in ons land reeds containers met het bestrijdingsmiddel 1,2 dichloorethaan aangetroffen? Zo ja, in hoeveel containers en welke producten werden in deze containers vervoerd?

2. Kan u aangeven in hoeverre er concrete richtlijnen bestaan voor de vele laders en lossers van magazijnen die de containers in ontvangst nemen en openen gezien deze praktijk van het vergassen van containers zeer ernstige gevolgen kan hebben voor het personeel dat in contact komt met deze stoffen? Kan u dit uitgebreid illustreren?

3. Acht u het niet aangewezen om bijkomende informatie te verstrekken aan het personeel dat werkzaam is in de logistieke sector zoals truckchauffeurs, magazijniers, ...?

4. Hoeveel arbeidsongevallen vonden er plaats in respectievelijk 2007, 2008 en 2009 tengevolge rechtstreeks of onrechtstreeks contact met vergaste zeecontainers en of de producten die erin zaten? Welke zijn de meest voorkomende letselschade en is deze blijvend?

5. Klopt mijn informatie als zou er enkel een ontgassingfaciliteit aanwezig zijn in de Antwerpse haven en niet in de andere Belgische zeehavens? Zo neen, kan u aangeven welke havens over een vaste ontgassingfaciliteit beschikt en welke is de capaciteit? Bent u het met me eens dat elke haven over deze faciliteit moet beschikken en zo ja, hoe en tegen wanneer wordt dit gerealiseerd?

Antwoord ontvangen op 29 april 2009 :

1. In toepassing van het koninklijk besluit van 14 januari 1992 betreffende de begassingen is dit product niet toegelaten en wordt het derhalve in België niet gebruikt. Containers afkomstig uit andere landen worden in België voornamelijk ingevoerd via de zeehavens. De havenkapiteindienst van de haven van Antwerpen is momenteel aan het onderzoeken op welke wijze het probleem van de importcontainers in kaart kan gebracht worden door middel van uitvoeren van metingen op de atmosfeer van deze containers, en dit door middel van steekproeven. Er werden volgens de havenkapiteindienst nog geen containers, behandeld met 1,2-dichloorethaan, in de haven van Antwerpen aangetroffen.

2. Dit gegeven behoort tot de relatie werkgever / werknemer en valt zodoende onder de bevoegdheid van mijn collega vice-eerste minister en minister van Werk.

3. Voor deze vraag verwijs ik u naar het antwoord op vraag 2.

4. Voor deze vraag verwijs ik u naar het antwoord op vraag 2 en vraag 3.

5. Volgens de Antwerpse en Zeebrugse havenautoriteiten zijn er in beide havens ontgassingfaciliteiten aanwezig. Wanneer er twijfels zijn over de atmosfeer van inkomende containers en er wordt beslist deze te verluchten dan moet dit gebeuren in de erkende fumigatiezones. Dit zijn zones die in feite bestemd zijn voor het begassen van export containers. Dit zijn echter geen vaste ontgassinginstallaties zoals men er één heeft in de haven van Rotterdam. Het zijn wel zones waar deze activiteiten op een veilige manier worden uitgevoerd door speciaal hiervoor erkende firma’s en onder toezicht van hiertoe opgeleide fumigatiecoördinatoren (speciaal erkende gebruikers). Wanneer de containers conform het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ADR) of het International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) gemerkt en correct gedocumenteerd worden is het transport van deze containers niet verboden. Voor meer informatie hieromtrent moet ik u echter doorverwijzen naar de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, die bevoegd is voor deze materie. Wat de capaciteit van deze ontgassingfaciliteiten betreft biedt de totale oppervlakte van alle erkende fumigatiezones in Antwerpen plaats voor ongeveer 120 containers. Dit zou dan op jaarbasis de mogelijkheid voor veilige begassingen en verluchtingen in het havengebied van Antwerpen ongeveer brengen op 15 600 containers per jaar (tweëenvijftig weken per jaar x vijf werkdagen per week x 120 containers met twee dagen per begassing). Tot op heden is deze activiteit in Zeebrugge veel minder ontplooid (enkele containers per maand).