Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3250

van Els Schelfhout (CD&V) d.d. 27 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekte-uitkeringen - Berekening - Problematiek in het geval van gedeeltelijke werkhervatting

ziekteverzekering
arbeidsongeschiktheid
sociale uitkering
arbeidsbezoldiging
deeltijdarbeid

Chronologie

27/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-816
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5245

Vraag nr. 4-3250 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel wordt de ziekte-uitkering berekend op basis van het laatste loon van voor de volledige arbeidsongeschiktheid. Pas als men minstens één dag voltijds het werk hervat en daarna opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt het meest recente loon genomen als berekeningsbasis van de ziekte-uitkering.

Wanneer men slechts gedeeltelijk het werk hervat, verandert er niets aan de berekeningsbasis. Moest dit wel zo zijn, dan zou dit voor een groot aantal zieken een welkome verhoging van hun uitkering zijn.

De ziekte-uitkeringen worden wel geïndexeerd, maar houden geen rekening met functieclassificaties of met nieuwe barema's, bijvoorbeeld op basis van anciënniteit.

De ziekenfondsen geven aan die mensen vaak de raad om één dag opnieuw voltijds te gaan werken opdat hun ziekteverzekering op die manier zou worden aangepast. Het gaat hier natuurlijk wel vaak om mensen die fysiek niet meer in staat zijn voltijdse dagen te werken. Ze proberen wel te werken, maar worden voor hun werklust niet echt beloond omdat de ziekte-uitkeringen niet worden herberekend op basis van het meest recente loon en omdat de belastingen ook pas opleveren als men minstens halftijds gaat werken naast de ziekte-uitkering.

1. Erkent de geachte minister dat dit voor sommige mensen erg demotiverend kan werken?

2. Ziet zij de mogelijkheid om verandering te brengen aan deze situatie?