Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3248

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 maart 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politie - Buurtinformatienetwerken - Samenwerking

openbare veiligheid
misdaadbestrijding
gemeentepolitie
geografische spreiding

Chronologie

27/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009)
18/5/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-800

Vraag nr. 4-3248 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent maakte de geachte minister bekend dat hij de buurtinformatienetwerken (BIN) weer wenste te activeren. De laatste jaren was er wel eens kritiek op de slabakkende werking van de BIN's. Mogelijke redenen hiervoor zijn, naar mijn inziens, het gebrek aan omkadering vanuit de overheid, de dalende contactmomenten tussen de verschillende betrokken actoren en het gebrek aan input vanuit de politie.

Het principe van de BIN's is uitstekend om via interne contacten en gegevensuitwisseling met de politiediensten op de hoogte te blijven van de leefomstandigheden in de verschillende buurten en wijken. Het veiligheidsaspect is daarbij eveneens van groot belang.

In het verleden uitten sommige zelfstandigenorganisaties kritiek op de werking van de BIN's omdat er geen specifieke behandeling was naar de zelfstandige ondernemers. Ik kan begrijpen dat de aanpak van de BIN in bijvoorbeeld een winkelstraat anders dient te zijn dan deze in een residentiŽle woonwijk.

Naast de bestaande BIN's bestaan er in sommige regio's ook heel actieve bewonersdiensten. Ik denk dat het toch de bedoeling moet zijn om ook deze initiatieven binnen een breder netwerk op te nemen.

1. Hoeveel BIN's zijn er momenteel actief (opdeling per provincie)?

2. Op welke manier wenst de geachte minister de bestaande BIN's te heractiveren en welke concrete maatregelen zal hij hiervoor nemen?

3. Is het zijn bedoeling om het aantal BIN's op termijn uit te breiden en op welke manier wenst hij dit te doen?

4. Zal er bij de uitwerking van zijn nieuwe beleidsdoelstellingen bijzondere aandacht gaan naar de buurtinformatienetwerken van zelfstandige ondernemers?

5. Is hij van plan om ook de bestaande bewonersdiensten in deze netwerken op te nemen? Op welke manier wenst hij dit te realiseren?

Antwoord ontvangen op 18 mei 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

In Vlaanderen zijn er op dit moment 389 BIN’s :

In Wallonië zijn er op dit moment 20 BIN’s actief :

Heel wat bestaande BIN’s zijn zelf opnieuw actief geworden door de nieuwe technologieën die de communicatiemogelijkheden vergroten. In 2008 hebben mijn diensten een schrijven verstuurd naar alle politiezones met een BIN, waarop zowat iedere ontvanger gereageerd heeft. Hierbij is gebleken dat een aantal ‘slapende’ BIN’s opnieuw actief zijn geworden in 2009. Een concrete maatregel die een aantal BIN’s heractiveert is de nakende integratie van het SMS-systeem voor de BIN’s in de CIC’s (101-centrales). Op die manier kunnen politiezones die niet over een eigen dispatching beschikken en met een SMS-systeem werken, ook’s nachts en tijdens het weekend hun BIN-leden verwittigen.

De bijkomende ondersteuning die ik wil aanbieden aan de BIN’s is de volgende :

1. Het ter beschikking stellen van de nodige informatie op onze website www.besafe.be.

2. Er wordt een aanspreekpunt gecreëerd binnen mijn administratie. Alle overheden, politiediensten en BIN-leden kunnen hier met hun vragen terecht die een beleidsmatige oplossing vereisen.

Mijn bedoeling bestaat er in de eerste plaats in de bestaande BIN’s te stimuleren in hun goede werking. Door de introductie van de nieuwe communicatiesystemen is het mogelijk dat kleine bestaande BIN’s besluiten om samen te werken en één groter BIN te vormen. We moeten dus met de nodige omzichtigheid omspringen met het aangehaalde cijfermateriaal. Het spreekt voor zich dat mijn diensten het opstarten van nieuwe BIN’s zullen aanmoedigen en ondersteunen. Voor de manier waarop dat zal gebeuren, verwijs ik u naar het antwoord op de vorige vraag.

In de praktijk is het reeds zo dat buurtinformatienetwerken voor zelfstandige ondernemers op een andere manier functioneren dan de buurtinformatienetwerken in woonwijken. De informatie en de preventieve tips die de handelaars ontvangen is specifiek op deze doelgroep afgestemd. De invulling van de organisatie van een BIN voor zelfstandige ondernemers gebeurt op het lokale niveau door de lokale BIN-werking in samenspraak met de lokale politie. Zo krijgen dergelijke BIN’s vaker tips over valse geldbriefjes, preventieve maatregelen tegen oplichting of overvallen en dergelijke meer.

De BIN’s voor zelfstandige ondernemers zullen via hun lokale politie ook op de hoogte gebracht worden van de communicatiecampagne, met betrekking tot de fiscale aftrek voor de beveiliging van de beroepslokalen.

Op dit moment bestuderen mijn diensten de mogelijkheden om bestaande wijkorganisaties of –comités te betrekken bij de BIN-werking en de manier waarop dat het efficiëntst kan gebeuren. Het is al herhaaldelijk gebleken dat BIN’s die ontstaan binnen bestaande structuren actiever zijn doordat er meer contacten zijn tussen de leden.