Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3233

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 17 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Belgacom - Teleboetieks - Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Naleving

overheidsbedrijf
Proximus
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

17/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
16/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3233 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de zogenaamde teleboetieks van Belgacom in Vlaanderen worden via het beeldscherm eigen diensten en producten in de Franse taal aangeprezen. Via e-post worden ook tweetalige berichten gestuurd aan Vlaamse klanten. In haar advies 38.066 van 5 juli 2007 stelt de Vaste Commissie voor taaltoezicht dat de teleboetieks plaatselijke diensten zijn in de zin van de samengevoegde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) en dat zij volgens artikel 11, § 1, van de SWT voor berichten en mededelingen die voor het publiek bestemd zijn, uitsluitend de taal van hun gebied mogen gebruiken. Volgens artikel 41, § 1, van de SWT mogen berichten die per e-post verzonden worden aan klanten, uitsluitend in de taal van de klant opgesteld worden.

1. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de naleving van de taalwetten in de teleboetieks van Belgacom af te dwingen?

2. Werden sindsdien nog soortgelijke overtredingen vastgesteld?

Antwoord ontvangen op 16 april 2009 :

Aangezien in de gestelde vraag geen precisering gegeven wordt met betrekking tot de plaats (verkooppunt dat rechtstreeks door Belgacom wordt uitgebaat of verkooppunt van Belgacom-producten dat door een andere dienstverlener wordt uitgebaat) en het precieze moment van de feiten die u zegt te hebben vastgesteld, kan ik u enkel informatie verschaffen over de bij Belgacom gangbare praktijken inzake het gebruik van de talen in de directe verkooppunten (door Belgacom zelf uitgebaat) en de indirecte verkooppunten (uitgebaat door doorverkopers onder contract bij Belgacom) en inzake haar schriftelijke commerciële communicatie met haar klanten.

Directe en indirecte verkooppunten:

Schriftelijke commercïële communicatie (mailings)

Schriftelijke communicaties worden in principe in het Nederlands verstuurd in eentalig Nederlandstalig gebied en in het Frans in eentalig Franstalig gebied. Een menselijke of technische fout bij de verzending kan uiteraard niet worden uitgesloten. Dit soort fouten komt echter heel weinig voor en in de mate van het mogelijke worden ze rechtgezet zodra Belgacom er kennis van genomen heeft.