Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-323

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 5 februari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Ziekteverzuim van ambtenaren - Controles - Niet gerechtvaardigde afwezigheid - Gevolgen

ambtenaar
overheidsapparaat
overheidsadministratie
ziekteverlof
absente´sme

Chronologie

5/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 )
12/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-323 d.d. 5 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tijdschrift van de federale ambtenaren Fedra van decemberá2007 lezen wij dat als resultaat van het nieuwe controlesysteem op het ziekteverzuim (Medex) in 87% van de uitgevoerde controles de afwezigheid van de ambtenaren door de controle-artsen als gerechtvaardigd werd beschouwd. In 3% van de gevallen achtten de controle-artsen dat er te veel ziektedagen waren uitgeschreven, in 1% van de gevallen werd de afwezigheid als niet gerechtvaardigd beschouwd en in 9% van de gevallen greep er geen controle plaats omdat de betrokkenen niet thuis gaven en evenmin reageerden op het verzoek om zich op het dokterskabinet aan te bieden.

Medex geeft deze resultaten door aan de werkgever die bij onterechte afwezigheid tot sancties kan overgaan.

1. Wat gebeurde er, dus welke maatregelen trof de werkgever desgevallend, (sinds het in voege treden van het Medex-systeem) wanneer de controle-arts van mening was dat er te veel ziektedagen waren uitgeschreven? Graag bij het antwoord ook een statistisch overzicht, opgedeeld volgens de taalaanhorigheid van de betrokkenen en volgens departement.

2. Wat gebeurde er, dus welke maatregelen trof de werkgever desgevallend, (sinds het in voege treden van het Medex-systeem) wanneer de controle-arts oordeelde dat de afwezigheid niet gerechtvaardigd was? Graag bij het antwoord ook een statistisch overzicht, opgedeeld volgens de taalaanhorigheid van de betrokkenen en volgens departement.

3. Wat gebeurde er, dus welke maatregelen trof de werkgever desgevallend, (sinds het in voege treden van het Medex-systeem) wanneer voor de controle-arts niet werd opengedaan en de betrokkenen evenmin op zijn uitnodiging ingingen om zich in zijn kabinet aan te melden? Graag bij het antwoord ook een statistisch overzicht, opgedeeld volgens de taalaanhorigheid van de betrokkenen en volgens departement.

Antwoord ontvangen op 12 maart 2008 :

Met het koninklijk besluit van 17 januari 2007 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de Rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen (Belgisch Staatsblad van 19 februari 2007) werden de nodige wijzigingen opgenomen in de reglementaire bepalingen aangaande afwezigheden wegens ziekte. Deze bepalingen werden verder toegelicht in de omzendbrief nr. 568 van 13 februari 2007 (Belgisch Staatsblad van 19 februari 2007).

Hieronder werden ook de maatregelen opgenomen die in de door u aangehaalde gevallen dienen genomen te worden.

De controlearts gaat na of de afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval medisch gerechtvaardigd is, of de afwezigheid gerechtvaardigd is voor een kortere periode dan vermeld in het geneeskundige getuigschrift, of de afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval medisch ongerechtvaardigd was.

Wanneer de controlearts van oordeel is dat de afwezigheid wegens ziekte of ongeval medisch gerechtvaardigd is, maar voor een kortere periode dan vermeld in het medisch getuigschrift, dan moet de ambtenaar zijn werkzaamheden hervatten op de dag dat de controlearts vaststelt.

In het geval de controlearts oordeelt dat de afwezigheid wegens ziekte of ongeval medisch niet gerechtvaardigd is, dan moet de betrokkene het werk de volgende dag hervatten.

Eventuele geschillen tussen het personeelslid en de controlearts worden beslecht via een scheidsrechterlijke procedure.

Indien het statutair personeelslid het medisch onderzoek door de controlearts weigert of onmogelijk maakt, dan bevindt hij zich van rechtswege in non-activiteit.

Voor het contractueel personeelslid betekent het ontwijken of weigeren van een medisch onderzoek door de controlearts dat hem het gewaarborgd loon ontzegd wordt.

Voor de controles in het jaar 2007 en die mogelijks niet volledig representatief zijn voor het geheel van de federale administratie, kan ik u bevestigen dat bij deze gebleken is dat in 87 % van de gevallen de afwezigheid gerechtvaardigd was, in 3 % van de gevallen het aantal ziektedagen verminderd werd en in 1 % van de gevallen de afwezigheid niet gerechtvaardigd was.

Voor zover mij bekend, zijn er tot dusver op deze basis geen sancties genomen.