Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3205

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 17 maart 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Zeeconteneurs - Gas ter bestrijding van ongedierte - Gezondheidsrisico's - Maatregelen

container
volksgezondheid
zuivering
giftige stof
douanecontrole
gezondheid op het werk
beroep in het douanewezen
belastingadministratie

Chronologie

17/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009)
2/4/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3203
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3204

Vraag nr. 4-3205 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gif dat in zeeconteneurs zit om ongedierte of schimmelvorming te bestrijden, is gevaarlijk voor mensen die met de conteneurs werken. De afgelopen tijd zijn er in Nederland verschillende ongelukken geweest waarbij werknemers ziek zijn geworden. Ook voor consumenten zijn er risico's door het gif, melden wetenschappers in het Nederlandse TV-programma Zembla.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) zou er altijd vanuit zijn gegaan dat het gif in de conteneurs geen risico's voor de gezondheid met zich meebrengt. Dit werd echter weerlegd. Aldus zou blijken dat er vooral risico's zijn bij matrassen die in de conteneurs hebben gezeten, omdat de matrassen het gif absorberen. Ook pinda's, cacaoboter, schoenen en vibrators die via conteneurs Nederland binnenkomen, kunnen gevaar opleveren. Naar aanleiding van de vele klachten liet de Nederlandse minister van Milieu Jacqueline Cramer weten dat conteneurs met een te hoge concentratie gas de Rotterdamse haven pas mogen verlaten als ze volledig zijn ontgast. De Nederlandse vakbonden vinden dit onvoldoende.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de geachte minister aangeven welke de aanpak in ons land is van de zeeconteneurs die met gas en / of andere producten werden behandeld?

2. Kan aangegeven worden of er bij ons reeds behandelde zeeconteneurs werden geweigerd en of teruggezonden? Zo ja, om hoeveel zeeconteneurs gaat het op jaarbasis en is er een tendens?

3. Welk zijn de meest voorkomende producten bij het behandelen en/of het ontsmetten van zeeconteneurs en welke producten zijn schadelijk? Werden deze bij ons reeds aangetroffen?

4. Kan aangegeven worden hoeveel zeeconteneurs bij ons worden onderzocht naar giftige gassen op jaarbasis alsook aangeven hoeveel personeelsleden specifiek het gif in zeeconteneurs onderzoeken?

5. Kan aangegeven over welke apparatuur deze diensten beschikken om giftige gassen op te sporen alsook of deze volstaan?

6. Is de geachte minister het eens met de Nederlandse strategie, waarbij conteneurs met een te hoge concentratie gas de havens pas mogen verlaten als ze volledig zijn ontgast? Kan dit toegelicht worden alsook aangegeven worden of andere maatregelen noodzakelijk zijn?

Antwoord ontvangen op 2 april 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Dergelijke containers worden onmiddellijk apart gezet, hetzij in de haven hetzij bij de ontvanger. Het gaat om containers die nog onder gas staan met vermelding van dit gegeven op de vrachtbrief en/of met de aanwezigheid van waarschuwingsborden. Indien de container in de haven van Antwerpen wordt leeggemaakt dient hij te worden afgevoerd naar een erkende fumigatiezone om daar overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 januari 1992 betreffende de begassingen te worden ontlucht door een speciaal erkend gebruiker (giftige gassen).

2.Tot op heden werden nog geen containers geweigerd of teruggezonden.

3.De meest gebruikte gassen zijn methylbromide en fosfine. Het betreft hier inderdaad giftige gassen. Echter, bij de juiste toepassing en gebruikmakend van de juiste beschermingsmiddelen is de blootstelling van de mens uiterst gering en is het risico aanvaardbaar. In België dienen de toepassingen te gebeuren overeenkomstig het bovengenoemde koninklijk besluit.

4.Op jaarbasis zijn er geen specifieke controles naar giftige gassen. De havenkapiteindienst van de haven van Antwerpen heeft een initiatief gepland om deze containers specifiek op te sporen en te controleren.

5.Momenteel is er geen specifieke apparatuur aanwezig bij de Havenkapiteindiensten.

Voor het uitvoeren van controles op, in het binnenland begaste containers, heeft het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de nodige geschikte apparatuur aangekocht.

6.De door de Nederlandse collega’s toegepaste strategie wordt in België al geruime tijd toegepast.