Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-320

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 5 februari 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur

internationale conferentie
huurkoop
openbaar gebouw
verhuur van onroerend goed
Regie der Gebouwen

Chronologie

5/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 )
3/3/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-319

Vraag nr. 4-320 d.d. 5 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tijdschrift van de federale ambtenaren Fedra van december 2007 lezen wij dat er drie verdiepingen onder het Egmontpaleis werden bijgebouwd om over een nieuwe conferentiezaal (Egmont II) te kunnen beschikken. Tevens vernemen wij dat deze zaal niet voor privé-doeleinden wordt verhuurd en enkel voor conferenties met internationaal allure. Federale ambtenaren krijgen wel 65% korting op de huurprijs.

1. Wat heeft Egmont II gekost?

2. Sinds wanneer is dit in gebruik en welke evenementen hebben daar reeds plaatsgegrepen?

3. Wat is de bezettingsgraad van Egmont II?

4. Wat heeft de verhuur tot op heden opgebracht aan inkomsten?

5. Waarom wordt er niet aan privé-instellingen verhuurd en waarom moeten evenementen een internationaal karakter hebben? Welke zijn de precieze regels terzake en hoe worden die gemotiveerd?

6. Geldt de korting van 65% enkel voor federale ambtenaren, of is deze ook toepasselijk voor gewestelijke en gemeenschapsinstellingen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2008 :

1. Het gebouw Egmont II behoort tot Cofinimmo NV. Enkel de Regie der Gebouwen, die tot de bevoegheid van de minister van Financiën behoort, kan meedelen hoeveel de conferentiezaal Egmont II heeft gekost.

2. De grote conferentiezaal Egmont II werd plechtig geopend op 9 maart 2007.

In afwachting van de aanstelling van bevoegd personeel werd deze infrastructuur tot op heden gebruikt voor belangrijke diplomatieke evenementen en pedagogische sessies georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken en het Egmont Instituut.

3. Tussen 31 mei en 31 december 2007, werd de grote conferentiezaal Egmont II zesentwintig keer gebruikt.

4. Deze nieuwe infrastructuur heeft nog geen inkomsten opgebracht aangezien zij nog niet ter beschikking werd gesteld van derden.

5. De conferentiezalen van Egmont II mogen ter beschikking gesteld worden van privé-instellingen. Inderdaad worden deze zalen, krachtens de programmawet van 27 december 2006 (artikel 272), evenals deze van het Egmontpaleis, beheerd door een Staatsdienst met afzonderlijk beheer (SAB) volgens het principe dat « het geheel van de gebruikers van het Centrum voor Internationale conferenties Egmont II — Egmontpaleis uit de privé en overheidssector beschouwd worden als betalende derden, met uitzondering van de FOD Buitenlandse Zaken die er het beheer over heeft ».

Het Beheerscomité van de SAB is bevoegd om de regels inzake de terbeschikkingstelling te bepalen.

Aangezien de infrastructuur bezet en beheerd wordt door de FOD Buitenlandse Zaken, dienen de evenementen die er plaats hebben een internationale dimensie te hebben op politiek, sociaal, economisch of cultureel vlak.

6. De 65 % korting wordt niet aan individuele ambtenaren gegeven maar wel aan staatsinstellingen : federale, gewestelijke, gemeenschappelijke, provinciale en gemeentelijke instellingen.