Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3124

van Alain Destexhe (MR) d.d. 27 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Artsen - Administratieve taken

dokter
medische gegevens
arbeidsvoorwaarden
vrij beroep
administratieve formaliteit
eHealth-platform

Chronologie

27/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 )
28/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3124 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een studie waarvan de resultaten verschenen zijn in Journal du médecin, besteden Belgische artsen meer tijd aan administratieve taken dan hun Europese collega's en zouden ze minder tijd besteden aan hun consultaties. Kan de minister dat bevestigen? Zo ja, welke maatregelen werden ingevoerd om dat probleem te verhelpen?

Antwoord ontvangen op 28 april 2009 :

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de arts om administratieve documenten op te stellen waarin zijn bevindingen en zijn aanbevelingen om zijn patiënten te kunnen opvolgen worden genoteerd.

Dit administratief werk komt steeds ten goede van de patiënt daar de arts zijn bevindingen moet noteren in het medisch dossier.

Dit administratief werk wordt in aanmerking genomen in de door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) betaalde honoraria.

Naast de honoraria voor het administratieve werk, kunnen de artsen ook aanspraak maken op een financiële tussenkomst via het fonds « Impulseo II  ».

Dank zij dit fonds kunnen huisartsen die zich groeperen een financiële tegemoetkoming krijgen om administratief personeel aan te werven aan wie ze een deel van het administratieve secretariaatswerk kunnen overlaten (telefoongesprekken, onthaal,…).

Er is ook een fonds Impulseo III in voorbereiding voor de artsen die alleen werken.

Wij moedigen ook de informatisering aan.

In dit kader kennen wij een jaarlijkse subsidie toe aan de artsen die zich daarvoor inspannen.

Deze informatisering moet de artsen in staat stellen te beschikken over volledige medische dossiers waaruit ze, via analyses, een massa gegevens kunnen halen die hen meer duidelijkheid verschaffen over de gezondheid van hun patiënten.

Zo kan de arts preventief te werk gaan en bijvoorbeeld te gelegener tijd zijn patiënten aansporen om deel te nemen aan screenings voor kanker, hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk of obesitas,...

Dank zij deze informatisering wordt ook het opstellen van de administratieve documenten waarvoor de arts verantwoordelijk is eenvoudiger, zoals het opmaken van de analyseaanvragen, de brieven voor het aanvragen van gespecialiseerde onderzoeken en de arbeidsongeschiktheidsattesten.

Al dit werk moet door de arts worden verricht binnen zijn praktijk ten bate van de patiënt.

Maar er moet worden gewerkt aan een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen artsen onderling.

Daarom vestigen wij al onze hoop op de het platform « e-Health ».

Dank zij dit platform zullen artsen heel snel informatie over een patiënt kunnen uitwisselen.

De huisarts en de geneesheer – specialist zullen zo kennis kunnen nemen van de onderzoeken die werden uitgevoerd bij de patiënt zowel door de huisarts als door de specialist. Zo zal elke interveniënt de onderzoeken kunnen coördineren en aldus vermijden dat er handelingen worden herhaald die reeds door een andere arts werden uitgevoerd, hetzij in een privépraktijk, hetzij in een ziekenhuis.

Dit e-health platform zal een grote stap vooruit betekenen in het rationaliseren van de medische handelingen, wat zowel ten goede komt aan de patiënt als aan de arts voor wat het administratieve werk betreft.

Het uitwisselen van het medisch dossier van de patiënt tussen de huisarts en de geneesheer-specialist met een privé praktijk of werkzaam in een ziekenhuis zal leiden tot een betere coördinatie van de informatie tussen artsen en de patiënt

Voor wat de vergelijking betreft met het administratieve werk ten aanzien van de buurlanden, beschik ik niet over officiële studies. Men moet er nota van nemen dat men trouwens de verschillende systemen niet met elkaar kan vergelijken, want sommige stellen administratieve assistenten en verpleegkundigen ter beschikking van de huisartsen. Tot slot moet er aan herinnerd worden dat de gemiddelde tijd voor een consultatie in België vijftien à twintig minuten is, tegenover zes minuten in Duitsland.