Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3059

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 februari 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Rijgedrag in BelgiŽ - AXA-studie - Verschillen tussen de gewesten - Maatregelen

wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement
verkeersveiligheid
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gedragswetenschap
verkeersregels

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
12/3/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3058
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-740

Vraag nr. 4-3059 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent verscheen de uitgebreide studie die in opdracht van verzekeraar AXA werd uitgevoerd en peilde naar het verkeersgedrag van de Belgen. Een opvallende vaststelling was dat er tussen het noorden en het zuiden van het land grote verschillen naar voor komen met betrekking tot de vaststelling en bekeuring van verkeersovertredingen.

Zeker 25 procent van de ondervraagde Vlamingen stelde reeds te zijn bekeurd omdat ze de verkeersregels overtraden. Daarentegen verklaarde maar 15 procent van de Waalse automobilisten dat ze reeds door de bevoegde diensten werden beboet na een overtreding.

Deze bevraging legt een problematiek bloot die al langer is gekend. De vaststelling van verkeersovertredingen en de sanctionering van de overtreder loopt in WalloniŽ en Brussel niet zoals het hoort. Vlaanderen onderneemt daarentegen wel bijzondere inspanningen om verkeersovertredingen zoveel als mogelijk vast te stellen en te sanctioneren. Deze situatie leidt tot een tweedeling die niet correct is en een discriminatie teweeg brengt tussen de diverse landsdelen.

Is de geachte minister op de hoogte van de tweedeling die bestaat tussen het noordelijke landsgedeelte enerzijds en het zuidelijke landsgedeelte en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel anderzijds inzake het sanctioneren van verkeersovertredingen ?

Heeft hij zicht op het totaal aantal verkeersovertredingen die in het jaar 2008 werden vastgesteld in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ?

Heeft hij zicht op het totaal aantal verkeersboetes die in het jaar 2008 werden geÔnd in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ?

Voor welk bedragen werden er in 2008 verkeersboetes geÔnd in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ?

Welke inspanningen werden in 2008 ondernomen om de pakkans van verkeersovertreders te verhogen ?

Welke inspanningen werden in 2008 ondernomen om de achterstand van WalloniŽ en Brussel inzake vaststelling van verkeersovertredingen in te halen ?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Ik heb ook kennis genomen van de studie die de verzekeringsmaatschappij AXA heeft laten uitvoeren over het verkeersgedrag van de Belgen. Eerst en vooral wil ik opmerken dat deze studie gebaseerd is op een bevraging van Nederlandstaligen en Franstaligen. Op basis van de gegevens waarover ik beschik, gaat het dus niet over een bevraging per gewest.

Uit de studie blijkt onder andere dat 21 % van de ondervraagden in het afgelopen jaar werd beboet, waarvan ongeveer 50 % voor een snelheidsovertreding. Bij de Nederlandstaligen werd 25 % beboet, bij de Franstaligen was dit 15 %. Dat is wel degelijk een verschil.

Op dit ogenblik zijn er echter geen voldoende gegevens beschikbaar die ons toelaten om het aantal vastgestelde verkeersovertredingen per gewest vast te stellen. Ook inzake de opbrengst van de verkeersboetes kunnen we op dit ogenblik geen verdeling maken per gewest.

Ongeveer 80 % van de geïnde verkeersboetes heeft immers betrekking op de onmiddellijke inningen die centraal in Brussel worden geïnd zonder dat er een opdeling kan worden gemaakt per gewest.

Voor 2007 werd er wel een berekening gemaakt op basis van de gegevens van de politie van de verdeling van het bedrag van het totaal aantal uitgeschreven onmiddellijke inningen. Daaruit blijkt dat van de totale opbrengst van bijna 229 miljoen euro, 63,5 % afkomstig was uit Vlaanderen, 24,3 % uit Wallonië en 12,2 % uit Brussel.

Het is duidelijk dat de opbrengst van de verkeersboetes en bijgevolg ook het aantal vastgestelde verkeersovertredingen per gewest te maken heeft enerzijds met de verkeersintensiteiten die groter zijn in Vlaanderen dan in Wallonië, maar anderzijds ook met het risico om geverbaliseerd worden.

Het Vlaams Gewest heeft de laatste jaren aanzienlijk geïnvesteerd in de plaatsing van automatisch werkende snelheids- en rood licht camera’s, die wellicht kunnen verklaren dat volgens de studie de pakkans groter is voor de Nederlandstaligen dan voor de Franstaligen.

Voor het overige kan ik alleen maar zeggen dat zowel Brussel als Wallonië aan een inhaalbeweging begonnen zijn met de plaatsing van de onbemande camera’s langs hun wegennet.

Recentelijk kondigde de Waalse minister voor Mobiliteit nog zijn “Plan Antivitesse étendu” aan waarbij hij 15 miljoen euro ter beschikking stelt van de gemeenten om preventieve en repressieve radars te installeren.

Het ziet er dus naar uit dat in de toekomst de pakkans zowel in het noorden als in het zuiden van het land op een meer gelijkmatige wijze zal worden ervaren.