Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3034

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 20 februari 2009

aan de minister van Justitie

Dienst Centrale Adoptie - Langdurige sluiting tijdens de kerstperiode - Kosten voor adoptieouders

ministerie
adoptie
internationale adoptie
vakantie
overheidsapparaat

Chronologie

20/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 )
4/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3034 d.d. 20 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via een aantal adoptie-ouders en kandidaat-adoptanten heb ik deze week vernomen dat de werking van de Federale Centrale Autoriteit (FCA), dienst Centrale Adoptie, die ressorteert onder Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, niet optimaal is. Met name blijkt het zo te zijn dat de dienst tijdens de kersttijd drie weken lang gesloten is. Er bestaat tijdens die periode zelfs geen enkele vorm van permanentie.

Voor ouders die zich in de kerstperiode in het buitenland bevinden met het oog op de afwikkeling van een door hen opgestarte adoptieprocedure betekent dit dat ze drie weken langer dan nodig in het land van herkomst dienen te verblijven. De FCA verleent drie weken lang immers niet de nodige, dringende diensten. De kosten van een dergelijk verlengd verblijf lopen uiteraard snel en hoog op. En dit terwijl de prijs van een internationale adoptie hoe dan ook al erg hoog is.

Adoptie-ouders en kandidaat-adoptanten zijn terecht verontwaardigd over deze gang van zaken. Graag had ik over de aangehaalde problematiek dan ook volgende vragen gesteld :

1. Klopt het dat de FCA drie weken gesloten is tijdens de kerstperiode en dat kandidaat-adoptanten in die periode geen beroep kunnen doen op de dienst ? Zijn er nog andere periodes van het jaar waarin dit het geval is ?

2. Zal de geachte minister de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de FCA het hele jaar door open is, zodat kandidaat-adoptanten steeds op de dienst een beroep kunnen doen ? Kan hij een plan van aanpak schetsen en een timing geven ?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2009 :

Als antwoord op de eerste vraag kan ik erop wijzen dat de federale centrale autoriteit niet gedurende drie weken gesloten was, maar net zoals de andere diensten van de centrale administratie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en nog andere federale administraties tussen 25 december en 5 januari haar activiteiten heeft opgeschort, het gaat dus om vier werkdagen.

Ter vervollediging van de informatie wijs ik nog erop dat deze vakantieperiode geregeld wordt door artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen (van 26 tot 31 december) en door omzendbrief nr. 587: - Dienstvrijstellingen in 2009 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken van 17 september 2008, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2008, wat 2 januari betreft.

In de loop van het jaar is er geen andere verlofperiode van twee opeenvolgende werkdagen en in alle gevallen zijn de centrale autoriteiten van de gemeenschappen ervan op de hoogte en tijdens dezelfde periode in het algemeen gesloten.

Als antwoord op de tweede vraag volstaat het te weten dat elk jaar, in oktober of november, de federale centrale autoriteit de centrale autoriteit van de gemeenschappen op de hoogte stelt van de sluiting van de FOD tijdens de vakantieperiode tussen Kerst en Nieuwjaar, en vraagt om in deze periode geen reizen te plannen.

Dit heeft nooit tot problemen geleid, en er is nooit gewag gemaakt van een adoptant die door een vakantieperiode langer in het buitenland is moeten blijven.

Bij het plannen van georganiseerde reizen wordt er in tegendeel rekening gehouden met dit feit. De federale centrale autoriteit krijgt trouwens tijdens de twee weken die aan deze vakantieperiode voorafgaan met een aanzienlijke toename van het werk te maken omdat de adoptanten met hun geadopteerden terugkeren voor de eindejaarsfeesten.

Er moet worden onderstreept dat de FOD weliswaar sluit tijdens deze periode, maar dat de andere Belgische administraties dit ook doen, net als de buitenlandse administraties in het merendeel van de landen van herkomst van de kinderen, en dat de Belgische diplomatieke posten die de adoptiedocumenten moeten behandelen, ook gesloten zijn.

Om deze redenen heeft de sluiting van de FOD Justitie en in het bijzonder van de federale centrale autoriteit geen nadelige gevolgen voor de adoptanten.

In 2005 en 2006 werd in een permanentie voorzien die overbodig bleek te zijn daar geen enkele adoptie tijdens deze periode erkend moest worden.

Ten slotte beschikken de federale centrale autoriteit en de centrale autoriteiten van de gemeenschappen over de gsm-nummers van hun directeurs wat het in voorkomend geval mogelijk moet maken een urgente situatie aan te kunnen