Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3011

van Berni Collas (MR) d.d. 20 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

De Post - Liberalisering van de postdiensten - Gevolg - Organisatorische structuur - Loopbaanbeheer - Wijzigingen

postdienst
marktliberalisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
bevordering in een loopbaan
beroepsloopbaan
richtlijn (EU)

Chronologie

20/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 )
13/3/2009 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-718

Vraag nr. 4-3011 d.d. 20 februari 2009 :

Ik heb de minister van Ambtenarenzaken al verschillende keren ondervraagd over de liberalisering van de postdiensten (mondelinge vraag 3-1350, Handelingen nr. 3-198 van 11 januari 2007, blz. 27, vragen om uitleg 4-34, Handelingen nr. 4-15 van 31 januari 2008, blz. 65 en 4-275, Handelingen nr. 4-28 van 8 mei 2008, blz. 68, schriftelijke vraag 4-86).

Een sector liberaliseren betekent dat men een openbare sector blootstelt aan de concurrentie. Het monopolievoordeel in de betrokken sector zal verdwijnen. De vroegere monopoliehouder zal moeten opereren op een concurrerende markt. De concurrentiecapaciteit van de openbare diensten is vaak onvoldoende om zich op een vrije markt te begeven.

De Europese Commissie heeft beslist de Europese postdiensten geleidelijk aan vrij te maken. In BelgiŽ zal De Post dus geconfronteerd worden met de concurrentie op een vrije postmarkt. De liberalisering heeft onder meer tot doel de prestaties van de postdiensten te rationaliseren en te verhogen opdat de post op die vrije markt zou kunnen concurreren. Om dat doel te bereiken, is een wijziging van de organisatiestructuur en/of het beheer van de human resources van de postdiensten noodzakelijk.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

Welke wijzigingen werden aangebracht in de organisatorische structuur van de personeelsformatie van De Post?

Welke specifieke wijzigingen werden aangebracht in het loopbaanbeheer binnen De Post?

Zullen er veranderingen komen in de verschillende functies (postboden, loketbedienden, beheerders) bij De Post? Welke specifieke profielen zijn nodig om de toekomstige uitdagingen te kunnen aangaan?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2009 :

Ook op human resources-vlak bereidt De Post zich voor op de vrijmaking. Zo kan de in 2007 ingevoerde functieclassificatie beschouwd worden als een belangrijke verandering om De Post concurrentiëler te maken.

De grootste verandering in de verschillende functies van De Post betreft de oprichting van een nieuwe personeelscategorie, de postbezorgers. De Post is van plan deze in de komende vijf jaren stapsgewijs door te voeren onder de volgende voorwaarden:

- het personeel dat die functie uitvoert, krijgt een volwaardig arbeidscontract met De Post;

- de gehanteerde barema’s zullen gebaseerd zijn op de principes van de functieclassificatie van De Post, namelijk een beoordeling (weging) van de activiteiten en verantwoordelijkheden en een vergelijking met de bezoldiging die voor gelijkaardige functies op de markt bestaat;

- deze nieuwe functie kan ook een opportuniteit zijn voor postmedewerkers die op het einde van hun loopbaan zijn en een lichtere dienst zouden willen uitvoeren, waarbij hun geografische mobiliteit beperkt blijft. De recentste collectieve arbeidsovereenkomst voorziet voordelige loonvoorwaarden voor personeelsleden die ouder dan vijftig jaar zijn en die geïnteresseerd zijn in deeltijds werk;

- tot slot zal het bedrijf niemand verplichten om deeltijds te werken. Deeltijds werken zal altijd op vrijwillige basis gebeuren.