Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3004

van Alain Destexhe (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Bedrijfsvoorheffing - Forfaitaire vermindering in het Vlaams Gewest - Afwezigheid van identieke maatregelen in het Waals gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Jobkorting)

belasting van natuurlijke personen
belastbaar inkomen
loonbelasting
aftrek vooraf
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

13/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 )
7/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3004 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het koninklijk besluit van 11 januari 2009 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2009) verleent een Vlaamse forfaitiare vermindering voor de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen betaald of toegekend aan werknemers die rijksinwoner zijn en die op 1 februari van het inkomstenjaar hun woonplaats hebben in gemeenten die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest

De Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing bedraagt voortaan 300 euro wanneer het normale brutojaarinkomen van de betrokken werknemer minimum 6980 euro en maximum 24.375 euro bedraagt, terwijl ze beperkt is tot 250 euro wanneer het normale brutojaarinkomen van de betrokken werknemer meer dan 24.375 euro bedraagt.

Waarom werd geen enkele maatregel genomen voor het Waals Gewest, noch voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Mocht voor die gewesten ook een vermindering worden toegestaan, om welk bedrag zou het dan gaan en wanneer zou de maatregel in werking treden?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat het koninklijk besluit van 11 januari 2009 tot toekenning van de Vlaamse forfaitaire vermindering op het stuk van de bedrijfsvoorheffing steunt op artikel 6, §2, 1ste lid, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, alsook op het Vlaams decreet van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting, gewijzigd bij de decreten van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 en van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009.

Bij gebrek aan gelijkaardige initiatieven van de Parlementen van respectievelijk het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het mij bijgevolg onmogelijk om ten gunste van de rijksinwoners die hun woonplaats hebben in een gemeente die deel uitmaakt van één van deze gewesten een soortgelijk besluit aan de Koning ter ondertekening voor te leggen.

Voor het overige, behoren de door het geachte lid gestelde vragen niet tot mijn bevoegdheid.