Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2963

van Alain Destexhe (MR) d.d. 5 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Treinvertragingen - Bonus-malussysteem - Toepassing in de andere federale overheidsbedrijven

plaatsbewijs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
spoorwegtarief
reizigersvervoer

Chronologie

5/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
10/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2963 d.d. 5 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen in welke mate de treinvertragingen het voorbije jaar te wijten waren aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) of aan Infrabel? Hoe werkt het bonus-malussysteem dat de resultaten van de NMBS en van Infrabel sanctioneert? Wordt het ook gebruikt voor de andere federale overheidsbedrijven?

Antwoord ontvangen op 10 april 2009 :

1. Infrabel:

Overeenkomstig artikel 74 van het beheerscontract van Infrabel hangt de dotatie van de exploitatie af van de resultaten betreffende de stiptheid.

De stiptheidsresultaten worden gemeten aan de hand van het aantal minuten vertraging in het binnenlands en internationaal reizigersverkeer dat aan Infrabel wordt toegewezen.

Infrabel heeft als doelstelling het hierboven gedefinieerde aantal minuten vertraging binnen een bereik van 180 000 tot 260 000 minuten te houden.

In functie van de stiptheidsresultaten van het jaar, zal de exploitatietoelage aangepast worden in het volgend jaar. Het variabele deel van de toelage is gelegen tussen min 3 500 000 euro/2008 en plus 3 500 000 euro/2008.

Dit variabel gedeelte wordt bepaald op basis van het verschil ten opzichte van 220 000 minuten vertraging.

Dit aantal minuten vertraging 2008 bedraagt voor Infrabel 234 159. Dat ligt boven de drempel van 220 000 minuten (gemiddelde tussen 180 000 en 260 000) wat betekent dat de exploitatiedotatie voor 2009 verminderd wordt met 1 280 787,74 euro/2009. =

3 500 000 euro/2008 x (234 159-220 000)

(260 000-220 000)

2. NMBS :

De prijsverhoging voor afronding van de traject- en schoolkaarten, uitgedrukt in gewogen gemiddelde volgens het volume van de verschillende uitgegeven kaarten in de loop van het burgerlijk jaar dat voorafgaat aan de goedkeuringsdatum van de tarieven, varieert rekening houdend met onder meer de jaarlijkse stijging van de gezondheidsindex. De gezondheidsindex is die van de maand juni die aan de tariefverhoging voorafgaat.

In functie van de regelmaat van de reizigerstreinen wordt het verkregen indexeringspercentage aangepast. De werkelijke jaarlijkse tariefwijziging is gelijk aan de jaarlijkse evolutie van de gezondheidsindex, verhoogd of verlaagd met maximum 1 %.

De doelstelling voor de stiptheid is de volgende:

- 91,0 % voor de tariefaanpassing februari 2009;

- 91,5 % voor de tariefaanpassing februari 2010;

- 92,0 % voor de tariefaanpassing februari 2011.

De effectieve regelmaat is het gemiddelde van de twaalf maandcijfers van de periode die eindigt in de maand juni die aan de tariefverhoging voorafgaat

Afgeschafte treinen worden beschouwd als treinen met vertraging.Voor de tariefaanpassingen vanaf februari 2012 zal de stiptheidsindicator rekening houden met het aantal reizigers op respectievelijk spitsuur- en andere treinen, en tevens met de duur van de vertragingen.