Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2913

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 4 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Huisartsen in opleiding - Ondersteuning - Invoering van een financieel fonds

dokter
medisch onderwijs
opleidingsstage
maatschappelijke positie

Chronologie

4/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009)
10/2/2009Antwoord
16/3/2009Aanvullend antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-675

Vraag nr. 4-2913 d.d. 4 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs stelde mijn collega Dirk Claes de schriftelijke vraag nr. 4-2138 betreffende het statuut van de huisartsen in opleiding, meer bepaald over het beloofde nieuwe statuut dat in werking zal treden op 1 juli 2009.

Uit het antwoord van de geachte minister blijkt dat haar medewerkers de mogelijkheid bestudeerden van een financieel fonds voor de ondersteuning van de investeringen die gedaan worden door de stagemeesters in het kader van hun pedagogische functie.

Wat is momenteel uit deze studie als resultaat naar boven gekomen ?

Tevens zou ik graag willen vernemen of zij de oprichting van dergelijk financieel fonds zal laten gepaard gaan bij het inwerking treden van het nieuwe statuut of voorziet zij reeds in een andere startdatum.

Antwoord ontvangen op 10 februari 2009 :

Het nieuwe statuut van de huisartsen in opleiding zou op 1 juli 2009 in werking moeten treden.

Er werden gedurende heel het jaar 2008 talrijke overlegvergaderingen gehouden tussen mijn medewerkers en de vertegenwoordigers van de stagemeesters, van de huisartsen in opleiding, van de vakgroepen huisartsengeneeskunde en van de artsensyndicaten.

Dit nieuwe statuut zal het administratieve werk van de stagemeesters vereenvoudigen, aangezien een interuniversitaire VZW het loon van de kandidaat-huisartsen zal beheren. In de raad van bestuur van deze VZW zullen trouwens verkozen vertegenwoordigers van de stagemeesters zetelen.

Er moet ook nota van genomen worden dat de stagmeester in het kader van het nieuwe statuut een bijdrage zal betalen aan de VZW, maar ook 100 % zal ontvangen van de honoraria van de assistent. Volgens de berekeningen uitgevoerd door de diensten van het RIZIV, verwacht men dat de grote meerderheid van de stagemeesters financiële ontvangsten zullen hebben die gelijk zijn of hoger liggen dan die verbonden met het huidige statuut.

Aanvullend antwoord ontvangen op 16 maart 2009 :

Wat het statuut van huisartsen in opleiding betreft, werd het ontwerp uitgewerkt door de teams van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het bestaat uit verschillende besluiten.

Bepaalde ervan moeten aan de ad-hoc adviesinstanties worden voorgelegd, met name de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen, het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de Nationale Arbeidsraad en tot slot de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen. Deze instanties zullen deze maand nog geraadpleegd worden.

Ik heb er goede hoop op dat de teksten tegen juni 2009 kunnen worden gepubliceerd.

Overwegende dat de voornoemde adviezen van essentieel belang zijn voor de kwaliteit van het ontwerp, zal ik na deze raadplegingen beter in staat zijn om u een overzicht van de materie te geven. Ik hou u zeker op de hoogte.