Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2810

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Apetra - Beheer van petroleumvoorraden - Strategische olievoorraden van BelgiŽ

ruwe aardolie
aardolieproduct
strategische reserve
zekerheid van voorziening
minimumvoorraad
richtlijn (EU)
inbreukprocedure (EU)

Chronologie

22/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009)
5/3/2009Antwoord

Vraag nr. 4-2810 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Apetra heeft als wettelijke taak de strategische petroleumvoorraden te beheren die BelgiŽ moet aanhouden in uitvoering van zijn internationale verplichtingen. Zo moet BelgiŽ strategische olievoorraden aanleggen die overeenstemmen met gemiddeld negentig dagen binnenlands verbruik. Deze verplichting is al jarenlang een probleem.

Wat is de stand van zaken in de procedure die voor het Hof van Justitie tegen BelgiŽ werd aangespannen ingevolge het niet nakomen van zijn verplichtingen ?

Wat zijn de redenen waarom BelgiŽ gedurende zo lange tijd niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ?

Voldoet BelgiŽ intussen aan zijn internationale verplichtingen, met andere woorden zijn er intussen voldoende strategische petroleumvoorraden voorhanden ? Wat is de actuele stand van zaken voor elke categorie ?

Welke maatregelen werden en worden er getroffen om BelgiŽ in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen ?

Desgevallend, binnen welke termijn zal BelgiŽ in staat zijn om zijn internationale verplichtingen na te komen ?

Hoeveel voorraden heeft Apetra momenteel in eigendom, per categorie en wat zijn de vooruitzichten ?

Hoeveel voorraadcapaciteit heeft Apetra momenteel a) in eigendom, b) in huur, en wat zijn de vooruitzichten ? Hoeveel daarvan bevindt zich in het binnenland en in het buitenland ?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2009 :

1. Naar aanleiding van de ingebrekestelling in 2005 door de Europese Commissie, werd door het Hof van Justitie op 17 juli 2008 een arrest geveld in het nadeel van België. Daarin werd gesteld dat de Belgische Staat niet de passende wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen heeft genomen opdat, op een permanente wijze, een voldoende niveau voor de voorraden van de aardolieproducten wordt aangehouden. België wordt bijgevolg aangemaand zich zo snel mogelijk in orde te stellen met de richtlijn terzake.

In oktober 2008 heeft de Belgische administratie daarop een antwoord geformuleerd om de Europese Commissie in te lichten over het nieuwe voorraadsysteem dat op 1 april 2007 in werking is getreden.

Sinds oktober 2008 is er geen nieuw element in dit dossier.

2. Sinds juli 2005 heeft België grote moeilijkheden om voor categorie II (de gasoliën) voldoende voorraden aan te houden. Het voorraadniveau voor die categorie schommelde tussen de tachtig en negentig dagen. Door onder andere de sterk gestegen olieprijzen werd de Belgische petroleum industrie geconfronteerd met een gevoelige daling van de voorraden waardoor het zeer moeilijk werd om individueel negentig dagen aan te houden. Ook is het ticketsysteem tussen de operatoren zwaar onder druk komen te staan. Daarnaast werd België ook getroffen door een belangrijk faillissement en een stopzetting van de activiteiten. Het toenmalig wettelijk kader voorzag niet in een vangnet hiervoor.

3. België voldoet aan zijn opslagverplichtingen voor de categorieën 1 (de benzine) en 3 (de zware fuels), maar vertoont een tekort voor categorie 2 (gemiddelde destillaten). Op 31 december 2008 duidt de toestand, uitgedrukt in dagenverbruik, 117 dagen voor categorie 1, 34 dagen voor categorie 2 en 152 dagen voor categorie 3.

4. Sinds de aanmaning van de Europese Commissie in 2005, werden er verschillende stappen ondernomen om onze voorraden in lijn te brengen met de opgelegde verplichtingen. Zo werd een volledig nieuw wettelijk kader opgesteld met daarin de oprichting van een nationale voorraadmaatschappij (Apetra sinds 1 april 2007) zoals in vele andere Lidstaten, en striktere controles op de beschikbaarheid en de aanwezigheid van de voorraden om beter aan te sluiten op de Europese richtlijn.

Als voornaamste actor inzake het beheer van de verplichte voorraden heeft Apetra inmiddels beslist om, in de periode 2008-2011, gelet op het aanbod aan tickets – kleiner en veel volatieler dan oorspronkelijk gedacht meer voorraden in eigendom aan te kopen en dit aan een hoger tempo dan voorzien in de beheersovereenkomst tussen Apetra en de Federale Staat. Om deze aankopen te financieren heeft Apetra een eerste financieringsovereenkomst afgesloten ten belope van 800 miljoen euro en loopt momenteel een overheidsopdracht voor een bijkomende lening.

5. Op basis van het ondernemingsplan van Apetra kan ik melden dat Apetra zijn voorraden de komende jaren gevoelig zal verhogen. Ik kan onmogelijk een precieze datum plakken op het moment dat België opnieuw over negentig dagen zal beschikken binnen elke productcategorie. Met de sterk gedaalde olieprijzen kan gehoopt worden dat Apetra daar zo spoedig mogelijk zal in slagen. Het laatste trimester heeft België zijn voorraden van categorie II met elf dagen opgetrokken en dit dankzij Apetra.

6. Inzake strategische stocks, beschikt België over 542 536 ton voor categorie 1, 1 250 127 ton voor categorie 2 en 322 114 ton voor categorie 3. Deze stocks omvatten deze van Apetra en deze van de operatoren van aardolie, die een individuele opslagplicht hebben.

7. Als publiekrechtelijke instelling schrijft Apetra voor de huur én de creatie van opslagcapaciteit aanbestedingsprocedures uit. Voor het verwerven van opslagcapaciteit heeft Apetra er tot op heden voor geopteerd louter te werken met huurcontracten van korte tot lange termijn (drie tot vijftien jaar). Apetra heeft dus geen depots in eigendom.

a. Voor de opslag van middeldistillaten heeft Apetra inmiddels zes offerteronden achter de rug waaruit huurcontracten zijn voortgevloeid voor in totaal 1 240 000 m³. Van dit volume, bevindt zich circa 687 000 m³ in België, 150 000 m³ in Nederland en 403 000 m³ in Duitsland. Ter aanvulling van dit volume lopen momenteel drie nieuwe aanbestedingsprocedures voor 150 000 m³ bestaande capaciteit die zich in België of het buitenland (dit zijn zes EU-landen: Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) mag bevinden en voor 750 000 m³ nieuw te creëren of terug op orde te stellen capaciteit in België.

b. Voor de opslag van ruwe aardolie heeft Apetra in februari 2008 twee aanbestedingen uitgeschreven voor bestaande of nieuwe opslagcapaciteit. Hierop werden door Apetra twee offertes ontvangen, beide voor ondergrondse opslagcapaciteit in cavernes te Duitsland. Apetra heeft beide cavernes gegund. Een derde aanbesteding voor opslag van ruwe aardolie loopt momenteel.