Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2791

van Alain Destexhe (MR) d.d. 14 januari 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Geannuleerde vluchten - Verplichtingen voor de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten - Bescherming van de consument - Europees Reglement EG 261/2004

luchtvervoer
luchtvaarttarief
verordening (EU)

Chronologie

14/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
11/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2791 d.d. 14 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kan een lidstaat verder gaan dan wat is bepaald door de Europese Verordening EG 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91, met het oog op een betere bescherming van de verbruiker? Kan een lidstaat die Verordening aanvullen?

Welke mogelijkheden tot beroep bevat die Verordening? Hoe kan de passagier in een door die Verordening bepaald geval de luchthaventaks terugkrijgen bij annulering van zijn vlucht?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2009 :

Een Europese Verordening heeft een algemeen bereik. Deze is niet alleen onmiddellijk toepasselijk in alle Lidstaten, maar ze moet in haar geheel toegepast worden. Er moeten geen maatregelen genomen worden om ze om te zetten in het nationale recht en de Lidstaten moeten ervoor zorgen dat ze geen enkele maatregel nemen die de uitvoering van de verordening evenals de gelijktijdige en uniforme uitvoering ervan in alle Lidstaten zou kunnen verhinderen.

Wanneer een passagier van oordeel is dat Verordening (EG) 261/2004 niet nageleefd werd, moet hij zich in eerste instantie wenden tot de luchtvaartmaatschappij om een akkoord te vinden. Wanneer dat niet het geval is, kan hij zich richten tot de krachtens de Verordening aangestelde dienst voor de behandeling van de eruit voortvloeiende klachten, die een bemiddelingsprocedure zal voeren. Indien ook deze niet tot een voor de passagier aanvaardbare oplossing leidt, blijft hem de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.

Wanneer een vlucht geannuleerd wordt, heeft de passagier recht op de keuze tussen een vervangende vlucht of de terugbetaling van het ticket voor de prijs waartegen het gekocht was. Dit impliceert ook het terugbetalen van alle taksen. Voor het recupereren ervan kan hij de verschillende hierboven beschreven stappen volgen.