Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2788

van Michel Delacroix (FN) d.d. 14 januari 2009

aan de minister van Justitie

Belgische nationaliteit - Naturalisatie - Verval - Toepassing van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Personen die wegens terrorisme zijn veroordeeld - Procedure voor het hof van beroep

nationaliteit
naturalisatie
terrorisme

Chronologie

14/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
20/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2788 d.d. 14 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik had uw voorganger begin vorig jaar ondervraagd over de mogelijkheid van het hof van beroep om, op dagvaardiging van het openbaar ministerie, de vervallenverklaring van nationaliteit te vorderen van genaturaliseerde Belgen die ernstig zijn tekortgekomen aan hun verplichtingen als Belgische burger, in toepassing van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (mondelinge vraag nr. 4-65, Handelingen nr. 4-12, p.16).

Er werd mij geantwoord dat de rechtsleer duidelijk stipuleert dat het moet gaan om personen die zich ontegenzeggelijk buiten de Belgische gemeenschap plaatsen door met hun daden aan te tonen dat ze geenszins gehecht zijn aan de Belgische nationaliteit.

De heer Vandeurzen verduidelijkte dat een blinde terreuraanslag tegen de fundamentele belangen van de Belgische Staat door een persoon van Belgische nationaliteit met als enig doel schade te berokkenen aan burgers en ze te verwonden, als dusdanig dient te worden beschouwd.

Hij had ook beloofd dat hij aan het College van procureurs-generaal zou vragen of het artikel van toepassing is in geval van terrorisme.

Ik heb nadien tot mijn grote tevredenheid in de pers gelezen dat het federale parket die procedure heeft ingesteld tegen moslimextremisten die in aanverwante processen wegens internationaal terrorisme werden veroordeeld, op basis van veroordelingen uit hun verleden, maar ook op basis van hun gedrag in de gevangenis. Hij zou dit dossier ten laste verzonden hebben naar het hof van beroep van Brussel om deze volledig nieuwe procedure uit te proberen.

Het verheugt me dat uw departement ervoor gekozen heeft zich te distantiŽren van de passieve houding die het totnogtoe heeft aangenomen.

Kunt u mij bevestigen dat het openbaar ministerie wel degelijk initiatieven in die richtig heeft genomen en kunt u mij meedelen hoeveel gevallen voor het hof van beroep aanhangig werden gemaakt? Werden er uit dien hoofde al uitspraken gedaan? Werden de aanvragen tot verval waar ze betrekking op hebben, gunstig onthaald?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2009 :

Het Hof van beroep van Gent heeft bij arrest van 11 december 2008 een persoon van de Belgische nationaliteit vervallen verklaard die de Belgische nationaliteit had verkregen door gebruik te maken van een valse identiteit. Bovendien zijn er in totaal vier dossiers van verzoeken tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit in behandeling voor de hoven van beroep, namelijk: