Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2663

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten

ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
10/6/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1947

Vraag nr. 4-2663 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 10 juni 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Gelieve als bijlage de gevraagde informatie te vinden.

Studieopdrachten FEDICT

A. Studie identity en access management (IAM) oplossing voor externe gebruikers

1. Voorstudie voor de uitvoering van een IAM oplossing voor externe gebruikers:

Deze opdracht bestond uit één lot dat onderverdeeld was in verschillende posten:

Post 1: Voorstudie

Post 2: Bijstand voor het opmaken lastenboek

Post 3: Bijstand voor evalueren van de offertes (optioneel)

Post 4: Kwaliteitscontrole bij de uitvoering van de opdracht (optioneel)

2.Probleem van een geïntegreerde aanpak voor wat het gebruikersbeheer voor externe gebruikers betreft. Gedefinieerd als een strategisch objectief voor Fedict (cfr Vademecum)

3. Deze opdracht was een gezamenlijk lastenboek met twee opdrachtgevers:

Enerzijds de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën en anderzijds Fedict die dit gezamenlijk lastenboek

uitbrengen. De leiding voor deze opdracht berust bij de FOD Financiën en Fedict.

Type markt: Opdracht voor diensten. De gekozen procedure is deze van de algemene offerteaanvraag met publiciteit op europees vlak

Dienstverlener: Steria, Boulevard du Souverain 36, 1170 Watermael-Boitsfort

4. Ja.

5. Gunstig advies van de Inspecteur van Financiën op datum van 12 september 2007.

Voorlopige oplevering gebeurde op 4 december 2008.

6. Het totaalbedrag van het project is 329.300 euro exclusief BTW of 398.453 euro inclusief BTW

7. Nederlands en Frans

8. PICTS, College van Voorzitters, nota aan de ministerraad

9. Nieuw lastenboek voor uitvoering van de resultaten.

10. Voorstel tot governance structuur IAM werd voorgelegd; model van co-existentie werd aanvaard.

Lastenboek voor concrete implementatie wordt opgesteld.

B. Impactstudie Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aanpassingen voor de EDRL

1. - Analyse en inschatting van de aanpassingen die nodig zijn in de bestaande KBO als authentieke bron en de verschillende randapplicaties die deze gegevens gebruiken alsook de analyse en inschattingen van nieuwe ontwikkelingen in de rand van de bestaande KBO.

- Dit betekent ondermeer de aanpassingen aan de KBO webinterface, de KBO databank, de KBO webservices, de Private search module, de Public search module, de wijzig-extracten, en ontwikkeling van de ‘Pubsub (publish/subscribe),

- Voorstel van plan van aanpak (project charter) en projectplan met het oog op realisatie.

2. Transpositie van dienstenrichtlijn 2006/123/EG in de Belgische context en met name compliancy met artikel 8 : informatisering

3. onderhandelingsprocedure 2008/GB/377

Real Dolmen

Industriezone Zenneveld

A. Vaucampslaan 42

1654 Huizingen

4. Wegens de hoogdringendheid van de studie werd deze toegekend aan Real Dolmen aangezien zij de meeste kennis over de kruispuntbank van ondernemingen bezit.

5. Aanbesteding : 15 december 2008

Oplevering : 31 maart 2009

6. 99 316,80 euro inclusief BTW

7. Nederlands

8. FOD economie, Fedict, ICT stuurgroep EDRL onder voorzitterschap van Sven Forster

9. De resultaten van deze studie zijn het begin voor de gedetailleerde functionele analyse en ontwikkeling van de nodige aanpassingen aan de kruispuntbank van ondernemingen om in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Europese dienstenrichtlijn en het PID document die de verdere projectaanpak beschrijft. (projectplan en organisatie).

10. De conclusies van de studie werden aanvaard op niveau van de stuurgroep en leiden rechtstreeks tot input voor de verdere ontwikkelingen. Door deze studie was het mogelijk te definiëren wat er exact moet aangepast worden aan de kruispuntbank van ondernemingen.

C. Fed-eView/Administration, meting 2009

1. Deze opdracht heeft betrekking op de support en bijstand aan Fedict voor het meten van het informatiseringsniveau van de verschillende federale departementen (FOD’s, Programmatorische Overheidsdiensten (POD’s), agentschappen en parastatalen), op basis van de tool Fed-e-View/A die in 2004 voor de 1ste meting werd ontwikkeld. Hier gaat het om de tweede meting.

2. Deze meting heeft vooral betrekking op de implementatiegraad van de egov-strategie en op de back-office aspecten (infrastructuur, informatiesystemen, veiligheid, beheersproces) van de verschillende federale departementen.

3. algemene offerteaanvraag

Indigov BVBA, Karel van Lotharingenstraat 4, 3000 Leuven.

4. De opdracht werd toegekend aan de maatschappij die de beste verhouding prijs/kwaliteit aanbood volgens de toekenningscriteria die in het lastenboek werden gedefinieerd.

5. Datum van de aanbesteding : januari 2009

Datum van de oplevering : september 2009.

6. 62.073,00 euro inclusief BTW

7. De eindverslagen zijn tweetalig (dashboard, barometer en eindverslag).

8. De individuele dashboards worden aan iedere betrokken administratie gegeven, de federale barometer word aan de TIC managers van elke betrokken administratie gegeven en het eindverslag is openbaar en wordt bekengemaakt op de website van Fedict.

9 & 10. De studie is nog lopend, de resultaten zullen vanaf het tweede semester van 2009 bekend zijn. Het gaat hier om de tweede meting (1ste meting in 2004). De resultaten moeten het mogelijk maken verbeteringen uit te werken, zowel globaal als op het niveau van elke betrokken federale administratie.

D. eGov scorecarding tool & method (samen met wetenschapsbeleid)

1.Fedict heeft een tool ontwikkeld die "eGov Monitor" wordt genoemd. Het betreft een instrument voor monitoring en voor meting over lange termijn dat een overzicht wil geven van de voorwaarden voor realisatie, kwaliteit, verspreiding en gebruik van de diensten voor elektronische administratie in België.

Het theoretische kader van de "eGov Monitor" werd vastgelegd. De volgende stap is de operationalisering, implementering van deze "eGov Monitor".

2. - Voeding van de indicatoren van de "eGov Monitor" met behulp van bepaalde reeds verzamelde data,

- Ontwikkeling van een dashboard (instrumentenbord) dat consolidatie, verspreiding (met diverse toegangsniveaus) en analyse van de indicatoren van de "eGov Monitor" mogelijk maakt,

- Het doel van de "eGov Monitor" is een langetermijninstrument te zijn voor het Belgische beleid van automatisering en e-government.

3. Deze studie was niet het voorwerp van een offerteaanvraag, maar van een voorstelaanvraag aan de centra van wetenschappelijk onderzoek in het kader van het AGORA-programma van het federale wetenschapsbeleid (Belspo). Zij wordt gefinancierd door dat programma en niet door het budget van Fedict.

4. Het voorstel werd gekozen op basis van toekenningscriteria van het AGORA-programma. Het onderzoekscentrum dat de beste verhouding prijs/kwaliteit (de prijs werd vastgesteld in de voorstelaanvraag) bood was Consortium IBBT/UGENT-MICT, Zuiderpoort Office Park, Gaston Crommenlaan 8 (bus 102), B-9050 Gent-Ledeberg

5. Datum van het begin van het project : november 2008

Datum einde van de studie : januari 2010

6. Het totaalbudget van 81 250 dekt €dus de kosten voor 1 FTE/dertien maanden

7. De omschrijving en de samenvatting van het project gebeurt in vier talen – Frans, Nederlands, Engels en Duits.

Het eindverslag werd opgesteld in het Frans, Nederlands en Engels.

8. Internationaal seminarie bij aanvang project (stand van zaken)

Aangezien het de bedoeling is van de projecten van het AGORA-programma om de federale databanken te valoriseren en deze open te stellen voor onderzoekers, wordt maximale publiciteit gegeven aan de resultaten van het project (bekendmaking van de deliverables op de website van het federale Wetenschapsbeleid, deelneming aan internationale conferenties, publicatie in wetenschappelijke tijdschriften).

9 & 10. De studie is nog lopend. De bedoeling is het dashboard te gebruiken, het geleidelijk aan te vullen met indicatoren en het te publiceren zodat iedereen er gebruik kan van maken.

E. Inventaris van de C2G en B2G administratief processen

1. Gedocumenteerde inventaris van de administratieve processen.

2. Fase 1 : Realisatie van een gedocumenteerde inventaris van de administratieve processen tussen enerzijds een gebruiker (burger, onderneming/vereniging) en anderzijds één of meer federale administraties.

Fase 2 : Modelleren en documenteren van één of meer reeksen van processen (de keuze zal worden gemaakt in de loop van het project) in een genormaliseerd en herbruikbaar formaat met het oog op informatisering.

De bedoeling bestaat erin de procesketens te identificeren die moeten geoptimaliseerd/geïnformatiseerd worden.

3. onderhandelingsprocedure.

Deloitte Consulting, Louizalaan 240, 1050 Brussel

4. De opdracht werd toegekend aan de maatschappij die de beste verhouding prijs/kwaliteit aanbood volgens de toekenningscriteria die in het lastenboek werden gedefinieerd.

5. Datum toekenning : januari 2009

Datum oplevering : november 2009

6. 116 196,30 ieuro nclusief BTW

7. De inventaris en de gemodeleerde processen zijn tweetalig.

8. De deliverables zijn voor intern gebruik van de federale administratie (Fedict en DAV).

9 & 10. Fase 1 is nog niet voltooid maar de bedoeling is deze inventaris te gebruiken om de te vereenvoudigen en te informatiseren processen te identificeren. De inventaris zal progressief aangevuld worden, zowel wat betreft de details van de processen als wat betreft hun impact en gebruiksfrequentie.

F. Voorstudie Interactieve federale portaal

1. Voorafgaande studie m.b.t. het interactieve federale portaal.

Het algemene objectief was om functionele behoeften te formaliseren qua interactie en personalisatie, aan te geven in welke richting er moet worden nagedacht en aanbevelingen te doen qua technologische keuzes en hun implementatie.

2. De bestaande federale portaal belgium.be is nog teveel een statische portaal wanneer we hem bekijken vanuit het standpunt van de burger of de ondernemer. Wil de overheid meer interactieve, gepersonaliseerde online dienstverlening aanbieden dan zal deze statische portaal moeten worden aangevuld met een interactieve portaalomgeving die dergelijk interactie/personalisatie ook technisch toelaat.

3. procedure van algemene offerteaanvraag met publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. De opdracht werd beschouwd als een opdracht voor diensten.

De opdracht werd gegund aan Cronos NV, met exploitatiezetel in Veldkant 35D te 2550 Kontich.

4. de gunning werd toevertrouwd aan het bedrijf dat op alle gewogen selectiecriteria de beste totale score had; prijs is daar één van de criteria. Cronos kwam in de totale score als beste uit de bus.

5. Datum indiening van de offertes: 4 november 2008

6. budget: 84.086 euro

7. Taal: Frans voor studie en Engels voor het technologieluik daarbinnen

8. De voorstudie is vandaag nog niet afgewerkt en het resultaat ervan wordt pas einde juni verwacht. Over de verspreiding ervan zijn nog geen afspraken gemaakt.

9. de uiteindelijke deliverable van de voorstudie is een gedetailleerde roadmap met daarop een aantal duidelijk gedefinieerde ‘concepten’ (short term, middle term, long term, ‘dreams’) met hun onderlinge afhankelijkheden, resources, enz.

10. Deze studie moet Fedict in staat stellen de technologische keuzes te maken om naast én complementair aan de statische portaal een interactief platform te bouwen.

Als antwoord op de gestelde vraag deel ik het volgende mede.

In het kader van mijn bevoegdheden als minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen werden de volgende studies uitgeschreven vanaf 10 juni 2007 :

Juridische studie over de mogelijkheden van het elektriciteitsnet als informatiedrager. Bedoeling is de juridische hinderpalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet als drager voor informatieverspreiding weg te werken. De studie heeft als uiteindelijk doel de wijzigingen te bepalen die aan te brengen zijn in de bestaande wettige en/of reglementaire instrumenten en de nieuwe normatieve bepalingen uit te werken voor de ontwikkeling van de Power Line Communication (PLC)-technologie . Naar aanleiding van een onderhandelde procedure zonder bekendmaking werden zeven dienstverleners geraadpleegd en drie offertes ingediend. Na evaluatie van de offertes werd de opdracht toegewezen op 18 april 2008 aan het advocatenkantoor Janson Baugniet uit Brussel voor een bedrag van 88.980 euro. Hun voorstel was het beste, ondanks een duurdere prijs. De uitvoering van de opdracht eindigde in maart 2009.

Herstructurering van de pagina’s ‘intellectuele eigendom’ van de Internetsite van de FOD Economie. Het is de bedoeling de pagina’s ‘intellectuele eigendom’ van de site te verbeteren om ze leesbaarder en toegankelijker te maken. De opdracht werd gegund, op basis van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de KUL en aan de “Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur” voor een bedrag van 89.540 euro. Na raadpleging van negen dienstverleners werden drie offertes neergelegd; deze laatste kwamen naar voor als de meest geschikte om de opdracht te kunnen uitvoeren ondanks het feit dat ze niet de goedkoopste waren. De kennisgeving van de gunning van de opdracht is gebeurd op 17 juni 2008. De uitvoering van de opdracht eindigde in maart 2009.

Vergelijkende juridische studie inzake publiciteit rond het krediet verleend aan de consumenten. Overwegend het wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumente- en het hypothecair krediet voor wat betreft de reclame, ingediend door mevrouw Katrien Partyka en consorten (doc. Kamer 52 0793/001) en het wetsvoorstel ingediend door de heren de Donnéa en Jeholet (doc. Kamer 52 0328/001), is het belangrijk het algemeen en internationaal wettelijk kader te schetsen. De opdracht werd toegewezen op basis van een onderhandelingprocedure zonder bekendmaking aan het advocatenkantoor Janson-Baugniet voor een totaalbedrag van 29.260 euro. Drie kantoren werden geraadpleegd en enkel Janson-Baugniet diende een offerte in. De opdracht werd betekend op3juli 2008. Het verslag werd op 10 juli 2008 ingediend in het Nederlands.

Juridische studie over de problematiek van de annulatie van reiscontracten en de annulatieverzekering. De studie beoogt de problemen te identificeren die bij de annulatie van een reis kunnen ontstaan en wetgevende of regelgevende voorstellen uit te werken om ze op te lossen. Op 3 december 2007 werd de opdracht gegund, op basis van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de heer Speybrouck (uit Brugge). Na raadpleging van zeven dienstverleners werd het aanbod van de enige inschrijver voor een bedrag van 48.470 euro in aanmerking genomen voor de uitvoering van deze opdracht. Het eindverslag werd in november 2008 ingediend.

Studie over de werking en de economische inbreng van de eenmalige innovatiepremie. Het is de bedoeling enerzijds de economische impact te bepalen van de eenmalige innovatiepremie en anderzijds de redenen waarom de ondernemingen al of niet van die maatregel gebruik maken. De opdracht werd op 18 april 2008 gegund, op basis van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de firma PricewaterhouseCoopers. Na raadpleging van dertien dienstverleners werd het aanbod van de enige inschrijver voor een bedrag van 62.012,50 euro in aanmerking genomen voor de uitvoering van deze opdracht. De opdracht is nog steeds in fase van uitvoering.

Opstelling van een ontwerp van een economisch wetboek. Het is de bedoeling in één geheel een verzameling van voordien vertakte regels te bundelen met het oog op de doorzichtigheid van de rechtsregel. De opdracht werd gegund aan de tijdelijke vereniging van de heer Byttebier en mevrouw Feltkamp, op basis van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De evaluatie van de offertes heeft de klemtoon gelegd op de betere kwaliteit van de offerte van deze vereniging in vergelijking met twee andere offertes hoewel ze niet het goedkoopst was. Het bedrag van de opdracht is 180.000 euro. De opdracht werd op 7 december 2007 gegund en het eindverslag wordt verwacht in de loop van juni 2009.