Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2641

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten

ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
21/1/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1944

Vraag nr. 4-2641 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2009 :

In antwoord op de vraag heb ik de eer u het volgende mee te delen.

Studie naar de optimale implementatie van de bestaande expertise qua veiligheid van het elektriciteitssysteem in België. Het is de bedoeling om de aanwending en de ontwikkeling van de know-how inzake de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet zo coherent mogelijk te laten verlopen. De opdracht werd op 18 april 2008 aan de Université libre de Bruxelles (ULB) gegund, op basis van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Na raadpleging van vier dienstverleners heeft enkel de ULB een aanbod van 54 450 euro neergelegd. De opdracht werd afgesloten in de loop van november 2008 en zal resulteren in de oprichting van een interuniversitair platform onder de vorm van een VZW, waar enerzijds universiteiten zullen zetelen die actief zijn op het vlak van R&D inzake elektriciteitsnetwerk en anderzijds de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Het samenbrengen onder eenzelfde platform van al de universiteiten actief in het betrokken domein, zal het werken op lange termijn mogelijk maken, en zal ook toelaten om de verschillende onderzoeken en opleidingen te coördineren en om efficiënter deel te nemen aan Europese programma’s over het betrokken domein. Daarnaast verzekert een dergelijk interuniversitair platform de continuïteit (en uitvoerbaarheid) van universitaire opleidingen ten behoeve van burgerlijke ingenieurs gespecialiseerd in netwerkproblematiek. Zodoende kan de bestaande know-how behouden blijven en kunnen nieuwe ingenieurs worden klaargestoomd voor deze veelgevraagde beroepen. Dit platform zal omwille van praktische redenen de vorm aannemen van een VZW, gesubsidieerd door de FOD.

Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van de toekomstgerichte studie inzake elektriciteitsbevoorrading 2008-2017. De wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het milieu bepaalt dat bij het opstellen van een aantal plannen en programma’s een beoordeling dient te gebeuren van de gevolgen voor het milieu waarbij het publiek inspraak heeft. Dit heeft ook betrekking op toekomstgerichte studies inzake elektriciteitsbevoorrading. De opdracht werd gegund op basis van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de firma Arcadis uit Antwerpen voor een bedrag van 81 047,01 euro. Zeventien dienstverleners werden aangeschreven. Enkel Arcadis diende een offerte in en de opdracht werd hen toegewezen op 12 augustus 2008. Het eindverslag wordt verwacht in oktober 2009.

Juridisch advies omtrent een wetsontwerp dat voorziet in een inning op de maatschappij van kernprovisie vanuit de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de splijtstoffen bestraald in die centrales. Het is de bedoeling de tekst van het voorontwerp van wet en de memorie van toelichting aan te passen met het oog op het optimaliseren ervan bij de lectuur van het advies van de Raad van State en in het vooruitzicht van een eventueel beroep bij het Grondwettelijk Hof, met de bedoeling onder meer de conformiteit qua niet-discriminatie, de wettelijkheid van de belastingen en de bescherming van de eigendom te verzekeren. Naar aanleiding van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij drie dienstverleners werden gecontacteerd en waarbnij alle drie een offerte indienden, werd het advocatenbureau Janson-Baugniet uit Brussel, die het goedkoopste voorstel indiende van 14 700 euro gekozen. De opdracht werd toegewezen op 31 oktober 2008 en wordt opgeleverd op 15 november 2008.