Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2409

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten

ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
4/6/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1940

Vraag nr. 4-2409 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2009 :

  1. De directie-generaal Juridische Zaken (J1) heeft in 2008 een opdracht tot juridisch advies gevraagd betreffende het ontwerp van een nieuw statuut van de ambtenaren van de buitencarrière van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, meer in het bijzonder betreffende het daarin voorkomende ontwerp van tuchtprocedure.

  2. Het ingewonnen juridisch advies moest ertoe strekken het intern opgestelde ontwerp van nieuw statuut van de ambtenaren van de buitencarrière te toetsen aan de beginselen van behoorlijk bestuur in het algemeen en de rechten van verdediging in het bijzonder. Hierbij diende de recentste rechtspraak en rechtsleer in overweging te worden genomen en dienden, waar nodig, aanvaardbare alternatieven te worden aangebracht.

  3. Professor Opdebeeck werd rechtstreeks gecontacteerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking overeenkomstig artikel 17, §2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De FOD was de mening toegedaan dat Professor Opdebeeck, die de Belgische autoriteit is op het vlak van tuchtrecht en in het verleden bijstand heeft verleend aan het opmaken van heel wat tuchtreglementen, de facto in een monopoliesituatie verkeerde, zodat onderhandelen met andere professoren niet wenselijk was.

  4. Niet van toepassing.

  5. De opdracht werd toegewezen op 25 april 2008 en werd afgeleverd in juli 2008.

  6. De totale kostprijs van de studie bedroeg 6 546 euro.

  7. De studie werd opgemaakt in het Nederlands.

  8. De studie werd, gelet op het beleidsvoorbereidend karakter, enkel aangewend voor intern gebruik.

  9. Het ontwerp van tekst van het nieuw statuut voor de ambtenaren van de buitencarrière werd aan de hand van de studie van Professor Opdebeeck en haar medewerkster mevrouw Coolsaet, aangepast aan de recentste rechtspraak en rechtsleer inzake tucht.

  10. Tot op heden bevindt het ontwerp van statuut voor de ambtenaren van de buitencarrière zich nog in de voorbereidende fase.