Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2270

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering

bedrijfskosten
onderhoud
Regie der Gebouwen
groenvoorzieningen
Vlaams Gewest

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
18/3/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2127

Vraag nr. 4-2270 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De nota van het Overlegcomité Regering-Executieven van 2 oktober 1991, die de notificatie van 10 september 1991 vervangt, bepaalt onder punt 2, overdracht van parken;

a. Park van Tervuren hetgeen volgt :

«Er wordt tevens een conventie afgesloten tussen de Staat en het Vlaamse Gewest over het onderhoud van dit park, waarbij het onderhoud zal worden uitgevoerd door het Vlaamse Gewest en de kosten voor dit onderhoud gedragen worden door de Staat.»

Op het Overlegcomité van 1 september 1999 werd deze beslissing herbevestigd.

Deze conventie werd evenwel blijkbaar nooit afgesloten en er zijn ook geen onderhandelingen gaande om deze af te sluiten. Meer zelfs, intussen heeft de Regie der gebouwen blijkbaar zelfs een masterplan opgesteld om park en de hele omgeving op te frissen en te renoveren zonder de Vlaamse regering daar rechtstreeks bij te betrekken.

1. Waarom werd er geen werk gemaakt van de beslissing uit 1991 en overweegt de geachte minister een initiatief te nemen om hier vooralsnog werk van te maken ?

2. Overweegt hij alsnog een initiatief te nemen om onderhandelingen op te starten met betrekking tot de volledige overdracht van het park van Tervuren ?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

Naar aanleiding van zijn bovenvermelde vraag heb ik de eer het geachte lid het volgend antwoord te verstrekken:

1. Het Vlaamse Gewest heeft ingevolge de genoemde beslissing van 10 september 1991 een Conventie ter ondertekening aan de Regie der Gebouwen voorgelegd. Hierin werd bepaald dat het algemeen onderhoud van het volledige park zou geschieden door tussenkomst van het Vlaamse Gewest, dat zou instaan voor de coördinatie en het toezicht op dit onderhoud en dat daarnaast ook het specifieke onderhoud ten laste van de federale overheid op zich zou nemen.

Deze Conventie zou de begroting van de Regie der Gebouwen bezwaren met een jaarlijkse uitgave van bijna 1 239 467 euro (toen 50 miljoen frank). Bovendien werd in deze Conventie gesteld dat de Regie alle gebouwen, op dat ogenblik nog bezet door personeel van de “dienst Groen” van het Vlaamse Gewest, gratis ter beschikking zou stellen. Deze gebouwen vertegenwoordigden toen een huurwaarde van 76 847 euro (toen 3,1 miljoen frank).

Deze eisen waren onaanvaardbaar hoog en overtroffen zelfs het volledige onderhoudsbudget dat toen beschikbaar was voor alle federale gebouwen in Vlaams-Brabant. De Regie der Gebouwen had en heeft bijgevolg geen andere keuze dan met eigen mensen en middelen een optimaal beheer van het haar toevertrouwde deel van het park na te streven. Aan het Vlaamse Gewest werd op een vergadering medegedeeld dat de Regie der Gebouwen zelf zou instaan voor het onderhoud van haar deel en de Conventie bijgevolg niet zou worden ondertekend.

2. In tussentijd schrijft de Regie der Gebouwen jaarlijks een aanbestedingsopdracht uit voor het onderhoud van het gedeelte van het park dat zij in beheer heeft. Voor 2009 betaalt de Regie hiervoor een bedrag van ongeveer 950 000 euro. Dit bedrag ligt derhalve nog steeds lager dan de door het Vlaamse Gewest in 1991 gevraagde vergoeding van 1 239 467 euro.

Het door u aangehaalde, door de Regie der Gebouwen bestelde Masterplan betreft een algemene visie die door het aangestelde studieteam werd ontwikkeld met betrekking tot de renovatie van de gebouwen en de aanhorigheden op de site die eigendom zijn van de federale overheid.

Het is evident dat onderhandelingen omtrent het park van Tervuren en het afsluiten van een Conventie mogelijk blijven. Vereist is in dat geval dat het Vlaamse Gewest haar voorwaarden terzake herbekijkt.