Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2207

van Alain Destexhe (MR) d.d. 8 januari 2009

aan de minister van Landsverdediging

Congo - Militaire samenwerking - Balans sinds 2003

Democratische Republiek Congo
militaire samenwerking

Chronologie

8/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2207 d.d. 8 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u de balans opmaken van de militaire samenwerking in Congo sedert 2003?

Hoe verloopt die samenwerking concreet? Welke middelen werden ervoor uitgetrokken? Welke onkosten heeft die samenwerking meegebracht? Welk soort acties werden ondernomen? Wat is er geworden van de ge´ntegreerde brigades? Werden die acties geŰvalueerd? Welke conclusies trekt u uit de Belgisch-Congolese samenwerking sedert 2003?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Een in 2003 getekend partnerschapsakkoord tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo (DRC) liet toe het Militair Partnerschapprogramma in te schrijven in de inspanningen van dit land voor het bevorderen van de vrede en de ontwikkeling.

Sindsdien werden verschillende vormingen gegeven in de DRC (zie bijlage).

De middelen die in plaats gesteld zijn voor de verschillende activiteiten komen overeen met de noodwendigheden voor de opdracht. De hieraan verbonden kosten worden op het trainingsbudget van het Belgisch personeel van Defensie geboekt. Deze vormingen worden geëvalueerd door de inzet van Belgische militairen in coaching of opvolgingsopdrachten.

Een evaluatie van de vijftien geïntegreerde brigades werd in 2007 door multinationale ploegen uitgevoerd. Bovendien is een Belgische liaisonofficier ontplooid bij de Congolese staf en laat een PPM cel toe de opvolging van de uitgevoerde acties te verzekeren.

De 1ste Brigade is ontplooid te Bunia (Ituri provincie). De soldaten van de 3de Brigade zijn sinds het einde van hun opleiding ontplooid te Bukavu (Zuid-Kivu).

Momenteel wordt er verder geëvalueerd hoe de opvolging van de gevormde Brigades verbeterd kan worden met oog op een verhoogde maatschappelijke en veiligheidsimpact van de Belgische inspanningen.

Het tussen beide landen getekende partnerschapsakkoord heeft, door de opleidingen die gegeven zijn in de DRC, bijgedragen aan de inspanningen tot de bevordering van vrede en ontwikkeling. PPM is tevens een goed voorbeeld van het zoeken van synergieën tussen veiligheidsbeleid en ontwikkelingsbeleid (bijvoorbeeld door de vorming van genie-eenheden, gericht op een reoriëntatie van soldaten naar constructieve functies binnen de samenleving) waar ik, zoals ik in mijn Politieke Oriëntatienota aankondigde, een prioriteit van maak.

Bijl/Ann A

Année/ Jaar

Activité / Activiteit

Militaires déployés /
Ontplooide
militairen

Durée / Duur

2003

Accord de PARTENARIAT / Partnerschapsakkoord2004

«Avenir » - Formation de la 1ère Brigade intégrée A. KISANGANI / Vorming lste geïntegreerde Brigade te KISANGANI

270

4 mois / maanden


Travaux de rénovation au Centre Supérieur Militaire (CSM) de KINSHASA Verbouwingswerken aan het Centre Supérieur Militaire (CSM) te KINSHASA

2

2 mois / maanden


« Train the trainers » - Formation de 250 instructeurs congolais / Vorming van 250 Congolese onderrichters

70

2 mois / maanden


Évaluation de la 1ère Brigade intégrée / Evaluatie van de lste geïntegreerde brigade

6

2 mois / maanden


Évaluation État-major général / Evaluatie Generale Staf

5

1 mois / maand

2005

Évaluation État-major général / Evaluatie Generale Staf

5

1 mois / maand


Travaux infrastructure au CSM KINSHASA / Infrastructuurwerken CSM KINSHASA

4

3 mois / maanden


Formation de mécaniciens sur véhicules donnés / Vorming van mechaniekers op geschonken voertuigen

8

2x2 mois / maanden


« Train the trainers » - Formation d'instructeurs COD / Vorming van Congolese onderrichters

7

2 mois / maanden


Coaching formation de la 3ème brigade congolaise / Coaching van de 3de Congolese brigade

9

4 mois / maanden


Détachement air! Luchtdetachement

18

4 mois! maanden


Team Info SIDA — Info AIDS team

6

1 mois / maand


Formation sur matériel FSB à. KALEMIE / Vorming op materieel FSB te KALEMIE

70

3 mois! maanden


Formation continuée des cadres / Voortgezette kadervorming

37

2 mois / maanden

2006

Formation technique/ Technische vorming (KINSHASA, KALEM1E)

110

4 mois / maanden


Détachement air! Luchtdetachement

18

12 mois! maanden


Formation sur matériel FSB à. KALEMIE / Vorming op materieel FSB te KALEMIE

70

4 mois! maanden


Formation continuée des cadres/ Voortgezette kadervorming

30

2 mois / maanden


Formation du Génie polyvalent (FCG1) / Vorming van polyvalente Genie (FCG1)

67

4 mois / maanden

2007

Évaluation des Brigades / Evaluatie van de brigades

24

2 mois / maanden


Participation à. la Table Ronde/ Deelname aan de Ronde tafel

6

2 mois / maanden •


Coaching module génie des régions militaires / Coaching van de geniemodules van de militaire regio's

5

I mois / maanden


Formation continuée du Gn (FCG2) / voortgezette vorming van de Genie (FCG2)

25

3 mois / maanden


CIMED (Info SIDA et citoyenneté)! CIMED (Info AIDS en burgerzin)

/

4 >: I mois / maanden


Détachement! Detachement KANANGA

25

4 mois / maanden

2008

Détachement! Detachement KANANGA

25

12 mois / maanden


Formation Bataillon Force de Réaction Rapide / Vorming van een bataljon Force de Réaction Rapide

47

2 mois (continue en 2009) / maanden

(loopt verder in 2009)


Formation continuée du Gn (FCC 3)! voortgezette vorming van de Genie (FCG3)

72

2 mois (continue en 2009) / maanden

(loopt verder in 2009)