Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1992

van Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) d.d. 17 november 2008

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria - Bijdrage van België voor 2008-2011 - Aidsambassadeur - Aanstelling - Functieomschrijving

Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria
programma's en fondsen van de VN
aids
infectieziekte
ontwikkelingshulp
topconferentie
personeel in diplomatieke dienst

Chronologie

17/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
19/12/2008Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-505

Vraag nr. 4-1992 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Maandag was u ook aanwezig in het Egmontpaleis op de internationale "high level" conferentie “The Future of Parliamentary Involvement in Global Health and Development” georganiseerd door het “Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria”, het Europees Parlementair Forum voor bevolking en ontwikkeling en onze eigen Parlementaire Groep voor Millenniumdoelstellingen. Parlementairen uit Europese donorlanden, vertegenwoordigers van de Europese en internationale agentschappen en instituten, vertegenwoordigers van de belangrijkste nieuwe financieringsmechanismen en experten in de gezondheids- en ontwikkelingsproblematiek uit organisaties van de civiele maatschappij namen het woord.

Op de conferentie werd door de voorzitter van “Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria” gezegd dat België zijn beloftes niet nakomt wat betreft de financiering van het Fonds. Dit verontrust me, aangezien ik u hierover reeds op 12 juni 2008 over ondervroeg (mondelinge vraag nr. 4-351, Handelingen nr. 4-34, blz. 28). U gaf toen toe dat de indicatieve raming in de begroting van 2008 voor het "Global Fund" voor het jaar 2008-2011 van 78 miljoen euro naar 52 miljoen euro werd teruggebracht. Maar u verzekerde ons dat u de bijdrage aan het "Global Fund" zou optrekken zodat er in de periode 2008-2011 in totaal 76 miljoen euro zou worden vrijgemaakt. De planning van organisaties als het "Global Fund" wordt sterk bemoeilijkt wanneer donoren hun geld aanzienlijk terugschroeven.

Op datzelfde congres werd er ook gewezen op het feit dat België nog steeds geen aidsambassadeur heeft aangewezen. In mijn zelfde vraag van 12 juni 2008 had ik u daar al eens op gewezen. Uw antwoord was dat u de aidsambassadeur nog niet had aangesteld omdat u dieper wou nadenken over de precieze taakomschrijving van deze functie en de optimalisering ervan. Meer dan vier maanden later is er meer dan ooit nood aan een Belgische aidsambassadeur. Mondiaal raken 7 700 mensen per dag besmet met de humaan immunodeficiëntie virus (HIV) en sterven dagelijks 5 500 mensen aan "Acquired Immune Deficiency Syndrom" (AIDS).

Concreet wens ik de geachte minister het volgende te vragen :

Welk budget kreeg het “Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria” van België in 2008 ?

Hebt u tijdens de begrotingsonderhandelingen zoals beloofd geijverd om de bijdrage van het Global Fund de komende jaren op te trekken zodat er in de periode 2008-2011 in totaal 76 miljoen euro kan besteed worden ? Hoeveel zal het fonds effectief ontvangen in 2009 ?

Wanneer bent u van plan de aidsambassadeur aan te stellen ?

Hoe zal de functie van de nieuwe aidsambassadeur er uit zien ? En welke specifieke wijziging bracht u aan aan de functieomschrijving ?

Antwoord ontvangen op 19 december 2008 :

  1. De bijdrage van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria bedroeg in 2008 12,4 miljoen euro. Het bijdrage-niveau kent een gestage groei vanaf 2005. Die evolutie verloopt in overeenstemming met het aandeel in de officiële ontwikkelingshulp van de gezondheidsector in het algemeen en de strijd tegen AIDS in het bijzonder.

  2. De doelstelling voor het behalen van 78 miljoen euro over de periode 2008-2011, zoals aangekondigd in Berlijn in september 2007, vertaalde de ambitie om de middelen voor de strijd tegen AIDS voor de volgende jaren gevoelig te laten stijgen. In lijn met dit engagement zal de Belgische bijdrage ook in 2009 stijgen. Of het globaal objectief van 78 miljoen bereikt zal kunnen worden, zal natuurlijk afhangen van de beschikbare middelen op de begrotingen 2010 en 2011.

  3. Wat uw derde vraag betreft is het inderdaad zo dat België op dit ogenblik over geen AIDS-ambassadeur beschikt. Ik sluit evenwel de mogelijkheid niet uit dat een persoon zou worden benoemd die belast zou worden met het coördineren van de strijd tegen overdraagbare ziekten en die in die hoedanigheid zou deelnemen aan de verschillende besprekingen inzake de strijd tegen deze ziekten. De functie van deze persoon hoeft zich dus niet exclusief te beperken tot de strijd tegen AIDS.

  4. In de mate dat deze optie zou worden aangehouden, moet er gewaakt worden over een minimale coherentie tussen de taken toevertrouwd aan deze persoon en deze van andere verantwoordelijken op Belgisch niveau die met deze materies belast zijn.

Belgische Bijdragen tot het Global Fund 2001 – 2008 (X 1000 euro)


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Geplande bijdragen

5 950

5 950

5 950

5 050

5 050

8 050

12 050

12 400

Uitzonderlijke bijdragen
3 358

Effectieve bijdragen

5 950

5 950

0

14 358

5 050

8 050

12 050

12 400