Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1989

van Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) d.d. 17 november 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Gevangenissen - Mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie - Werkloosheidsvergoeding

strafgevangenis
gevangenisstraf
strafstelsel
vervangende straf
reclassering
werkloosheidsverzekering
gedetineerde

Chronologie

17/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
4/1/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-501

Vraag nr. 4-1989 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beperkte detentie is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf die de veroordeelde toelaat om op regelmatige wijze, de strafinrichting te verlaten voor een bepaalde duur van maximum twaalf uur per dag. De beperkte detentie kan aan de veroordeelde worden toegekend om professionele, opleidings- of familiale belangen te behartigen die zijn aanwezigheid buiten de gevangenis vereisen.

Het elektronisch toezicht is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf waardoor de veroordeelde het geheel of een gedeelte van zijn vrijheidsstraf buiten de gevangenis ondergaat volgens een bepaald uitvoeringsplan, waarvan de naleving onder meer door elektronische middelen wordt gecontroleerd.

De beperkte detentie en het elektronisch toezicht kunnen worden toegekend aan de veroordeelde die zich, op zes maanden na, in de tijdsvoorwaarden bevindt voor de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling, of veroordeeld is tot één of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbare gedeelte niet meer dan drie jaar bedraagt.

In die zin dienen beide formules dus om de veroordeelde geleidelijk aan te (her)integreren in de samenleving. Dat is heel belangrijk om recidivisme te vermijden. Met die herintegratie gaan uiteraard kosten gemoeid voor de betrokkene, zoals kosten voor burgerkledij, voeding, vervoer, eventueel huisvesting, enz. Zij worden ook met de handicap geconfronteerd dat het vinden van (vast) werk voor hen zeker geen sinecure is, gezien hun bijzondere situatie.

Artikel 67 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering schort evenwel het recht op een werkloosheidsuitkering op tijdens de periode waarin een persoon een vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven blijft op de rol van een strafinrichting.

De logica hierachter is dat men slechts beroep kan doen op een werkloosheidsuitkering indien men beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Veroordeelden die onder het systeem van beperkte detentie of elektronisch toezicht vallen, zijn evenwel in de meeste gevallen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Volgens de geest van de wet zouden zij dus recht moeten hebben op een werkloosheidsuitkering, uiteraard indien aan de andere voorwaarden (zoals voldoende gewerkte dagen tijdens de referentieperiode) is voldaan.

Acht de geachte minister het opportuun om de uitkering van werkloosheidsvergoedingen mogelijk te maken voor veroordeelden onder het systeem van beperkte detentie of elektronisch toezicht ? Zo ja, welke stappen worden hiervoor genomen en wat is de timing ?

Antwoord ontvangen op 4 januari 2009 :

Artikel 67 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wordt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zo geïnterpreteerd dat elektronisch toezicht in principe geen belemmering vormt voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen. Enkel indien de voorwaarden waaronder het toezicht wordt toegekend de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt beperkt, wordt het recht op werkloosheidsuitkeringen ontzegd.

Het voormelde artikel 67 laat daarentegen niet toe om uitkeringen toe te kennen in geval van beperkte detentie aangezien deze vorm van strafuitvoering per definitie een emstige beperking van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt inhoudt.

Op deze wijze wordt rekening gehouden met de politiek inzake herintegratie van gedetineerden in de maatschappij. Een verdere uitbreiding zou evenwel ingaan tegen de beginselen van de werkloosheidsverzekering.