Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1366

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 augustus 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Waalse faciliteitengemeenten

gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
burgerlijke stand
bevolkingsregister
Rijksregister van de natuurlijke personen
officiële statistiek

Chronologie

7/8/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/9/2008 )
26/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1365
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6573

Vraag nr. 4-1366 d.d. 7 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u, voor de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007 het aantal geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten meedelen dat werd opgesteld in respectievelijk de gemeenten Edingen, Vloesberg, Komen en Moeskroen, en dit uitgesplitst per taal (Frans of Nederlands)?

Antwoord ontvangen op 26 september 2008 :

De gemeenten Edingen, Vloesberg, Komen en Moeskroen zijn taalgrensgemeenten gelegen in het Franse Taalgebied (koninklijk besluit van 17 september 1975 houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen, Belgisch Staatsblad van 25 september 1975).

Op grond van artikel 13, § 1, van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken stelt iedere plaatselijke dienst, die in het Franse taalgebied gevestigd is, de akten, die particulieren betreffen, in de taal van zijn gebied. Bijgevolg zijn alle akten van de burgerlijke stand in de voornoemde gemeenten opgesteld in het Frans.

Iedere belanghebbende kan echter in een taalgrensgemeente, zonder bijkomende kosten en zonder verantwoording van zijn aanvraag, bij de dienst die de akte heeft opgemaakt een gewaarmerkte vertaling met waarde van uitgifte of van gelijkluidend afschrift verkrijgen in het Nederlands of in het Frans, naar gelang van het geval (artikel 13, § 1, derde lid, van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1966).

Bijgevolg kunnen de gevraagde statistieken niet worden bezorgd.