Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1349

van Alain Destexhe (MR) d.d. 31 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Verkiezingen - Met rasters beschermde verkiezingsborden

verkiezing
verkiezingspropaganda
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
besluit
politie

Chronologie

31/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008 )
26/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1349 d.d. 31 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Bij de jongste verkiezingen werden de verkiezingsborden in sommige gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met rasters beschermd. Op basis van welke wettelijke bepaling kon daartoe worden beslist ? Is die beslissing niet in strijd met het principe van de vrijheid van kandidaten om, als ze dat wensen, toegang te hebben tot die borden ?

Antwoord ontvangen op 26 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

In mijn omzendbrief van 27 februari 2007 aan de provinciegouverneurs, die handelt over de onderrichtingen betreffende de affichering en de algemene maatregelen die getroffen moeten worden om de orde op een doeltreffende wijze te handhaven, wordt aangeraden om in elke gemeente voor de kandidaten voldoende plaatsen voor te behouden voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches teneinde te voorkomen dat er op anarchistische wijze verkiezingsaffiches worden opgehangen. De gemeenten moeten hiervoor een gelijke verdeling van aanplakborden voorzien tussen de verschillende lijsten.

Overeenkomstig de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, artikel 5, § 2, is het aan de gouverneur van de provincie (of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad) om bij politiebesluit de nadere regels te bepalen inzake het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten, dit voor de periode waarin de verkiezingsuitgaven beperkt worden zoals gedefinieerd in artikel 4, § 1, van dezelfde wet.

Zo bepaalt mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad het volgende in haar politiebesluit van 8 maart 2007 (artikel 1) : « Tussen 22.00u en 07.00u en dit tot en met 9 juni 2007 alsmede van 9 juni 2007 te 22.00u tot 10 juni 2007 om 15.00u, is het verboden om opschriften, affiches, beelden fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen, zelfs op de plaatsen die door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of die, vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde voor zover ook de eigenaar zijn toelating vooraf en schriftelijk heeft gegeven. »

Het is aan de gemeenten om dit politiebesluit te doen naleven en om eventueel de wijze van uitvoering ervan vast te leggen in een politiebevel.