Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-125

van Georges Dallemagne (cdH) d.d. 11 januari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Publieke mandaten – Uitoefening via een rechtspersoon – Emolumenten

rechtspersoon
vergoedingen en onkosten
arbeidsbezoldiging
cumulatie van ambten
natuurlijke persoon
politieke moraal
raad van bestuur
overheidsbedrijf

Chronologie

11/1/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008)
18/2/2008Antwoord

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-73

Vraag nr. 4-125 d.d. 11 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik zou graag weten of in de federale administratie emolumenten voor publieke mandaten uitbetaald worden aan managementvennootschappen, meer bepaald aan privaatrechtelijke rechtspersonen die optreden tussen de natuurlijke persoon die het mandaat in de praktijk uitoefent en de uitbetalingsinstelling.

Tussenvennootschappen worden vaak opgericht om een verbod op het cumuleren van mandaten te omzeilen of, wat nog meer voorkomt, om onder een gunstiger fiscaal stelsel te vallen. Dat stoort ons omdat publieke mandaten altijd toegekend worden op basis van de competenties van de natuurlijke persoon die het mandaat in de praktijk uitoefent (bijvoorbeeld een politiek verkozene of iemand die door een vakbond of een partij is gekozen) om het algemeen belang te verdedigen. De ontvangen vergoedingen vloeien dus voort uit een opdracht van algemeen belang die door een natuurlijke persoon wordt uitgeoefend. Het lijkt me onaanvaardbaar dat begunstigden van dergelijke emolumenten een andere fiscale behandeling krijgen al naargelang de fiscale spitsvondigheid die wordt toegepast.

Dergelijke praktijken moeten uitdrukkelijk verboden worden en de vergoedingen voor de uitoefening van alle publieke mandaten moeten transparant zijn.

Deze schriftelijke vraag sluit aan bij de vraag 52-502 van volksvertegenwoordiger Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over “de systematische belastingontwijking door publieke mandatarissen in de intercommunales” (Kamer, CRIV 52 COM 036, blz. 28).

Ik heb volgende vragen.

- Mag men via een rechtspersoon een mandaat uitoefenen in een openbaar orgaan of een openbare vennootschap die van de federale staat afhangt?

- Hebt u weet van mandaten van bestuurders, beheerders of directeurs die afhangen van de federale staat, die via rechtspersonen worden uitgeoefend in overheidsbedrijven of andere openbare organen?

- Bijkomend wens ik nog te weten of er gevallen zijn waar emolumenten van bestuurders, managers of directeurs die van de federale staat afhangen door vennootschappen worden gefactureerd.

Antwoord ontvangen op 18 februari 2008 :

Allereerst hebben de commissarissen van de overheidsbedrijven bij het uitoefenen van hun controlefunctie, mij tot op heden nog op geen enkele onwettige situatie gewezen.

Ik ben van mening dat een mandaat bij een openbaar orgaan of een openbare vennootschap dat afhangt van de federale staat, intuitu personae zou moeten zijn.

Niettemin, vermits het niet door het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) verboden is, bestaat de juridische mogelijkheid om een rechtspersoon te benoemen, bij koninklijk besluit op het ogenblik van de benoeming. Ook op fiscaal vlak is het wettelijk verantwoord deze rechtspersoon te factureren na de goedkeuring door de belastingsinspecteur, door middel van ruling.

Antwoorden voor de concrete overheidsbedrijven :

Voor Belgacom :

De vereisten van het Handvest van het Benoemings- en Renumeratiecomité verwijzen enkel naar fysieke personen.

Belgacom heeft geen weet van mandaten van bestuurders, beheerders of zelfs directeurs die afhangen van de Federale Staat die in overheidsbedrijven of andere openbare organen een functie uitoefenen via een rechtspersoon.

Gezien de vereisten van het Handvest van het Benoemings- en Renumeratiecomité niet verwijzen naar fysieke personen, is er geen enkel geval gekend waarbij de bezoldiging van bestuurders, beheerders of zelfs directeurs die afhangen van de Federale Staat gefactureerd worden door maatschappijen.

Voor De Post :

Volgens het interne beleid, kunnen slechts fysieke personen het mandaat van bestuurder uitoefenen binnen De Post.

Bij De Post wordt momenteel geen enkel mandaat uitgeoefend door een rechtspersoon.

Er is geen enkel geval gekend binnen De Post waarbij de bezoldigingen van, bestuurders gefactureerd worden door maatschappijen.

Voor de NMBS groep :

De statuten (artikel 17, § 2) van Infrabel en van de NMBS voorzien in de mogelijkheid om een rechtspersoon aan te stellen als bestuurder.

Deze mogelijkheid werd niet gebruikt voor de benoeming van de leden van Bestuursraad van Infrabel en de NMBS.

Het jaarverslag van Infrabel verwijst naar één geval waarbij de bezoldigingen van een lid van de Bestuursraad gefactureerd werden door de maatschappij die haar tewerkstelt. Vanaf 1 januari 2008 is dit trouwens niet langer het geval.

Voor openbare organen :

Ik heb geen weet van een geval of een mandaat, bij een openbaar orgaan, dat wordt uitgeoefend door een rechtspersoon. Tot op heden is mij geen enkele regel of wetgeving hierover gekend.

Kortom, volgens de goede praktijk zijn deze mandaten intuitu personae, maar dat is juridisch niet verplicht. Ik wens echter toch contact op te nemen met de NMBS Groep om deze regel uniform te maken.