Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1202

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 2 juli 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Geautomatiseerde schuifpoorten - Veiligheid - Controle

bescherming van de consument
elektrische machine
veiligheidsnorm
toepassen van robots
veiligheid van het product
aansprakelijkheid van de producent
automatisering

Chronologie

2/7/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008)
13/10/2008Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-376

Vraag nr. 4-1202 d.d. 2 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De EN 13241-1 norm bepaalt de plaatsing en veiligheid van automatische poorten en regelt insgelijks de aansprakelijkheid naderhand bij ongevallen. De veiligheid vereist de regeling van de snelheid van de poort én de krachten die optreden bij beweging van de poort. Dit vereist het aanbrengen van veiligheidsstrips én een aangepaste aandrijving.

De EN-norm is een Europese richtlijn die van kracht is sinds 7 oktober 2003. De Lidstaten werden verplicht de norm om te zetten in een nationale wetgeving. In België is de norm van kracht sinds 1 mei 2005. Dat is volkomen terecht gebeurd, vanwege onder andere de gevaren van inklemmen, met alle mogelijke gevolgen daarvan, wanneer automatische schuifdeuren niet voorzien zijn van de nodige veiligheidsstrips die de aandrijvingmotor uitschakelen wanneer de strip contact neemt met, bijvoorbeeld, een arm tussen de poort. Het spreekt vanzelf dat aan een installatie die dat soort ongelukken moet voorkomen, een prijskaartje verbonden is. Dat brengt met zich mee dat schuifdeuren die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen, in niet geringe mate goedkoper zijn. Dat fenomeen heeft tot gevolg dat niet genormeerde en dus gevaarlijke producten, van een niet geringe concurrentieel voordeel genieten.

Het brede publiek is helaas niet echt op de hoogte van de wettelijke verplichtingen waaraan het plaatsen van schuifpoorten moeten voldoen. Een niet onbelangrijk aantal producenten maakt daarvan gebruik om schuifpoorten op de markt te brengen zonder de nodige veiligheidsstrips aan uiteraard veel lagere prijzen dan de producenten die zich wel aan de wet houden. Dit fenomeen voedt het gerucht dat het verzekeren van de nodige veiligheidsvoorzieningen niet echt geldt. Gevolg is dat installateurs die zich aan de wet houden, van langsom meer worden weggeconcurreerd door producenten die dat niet doen.

In onze buurlanden worden geďnstalleerde automatische schuifpoorten regelmatig en grondig gecontroleerd op het naleven van de Europese verplichtingen. In België heet het dat dergelijke controles achterop hinken. Gevolg daarvan is de absurde toestand dat installateurs, die zich tot dusver altijd aan de wetgeving hebben gehouden, overwegen om op hun beurt minder veilige alternatieven op de markt te brengen teneinde als bedrijf het hoofd boven water te kunnen houden.

Kan de geachte minister mij meedelen:

1. Welke en hoeveel controles op de veiligheidsnormen voor automatische schuifpoorten werden tot op heden uitgevoerd en welke diensten zijn daar precies verantwoordelijk voor?

2. Is er tot dusver al sprake is van opgestelde processen-verbaal terzake en zo ja, hoeveel en welk gevolg werd daaraan gegeven?

3. Wordt er overwogen om deze controles in de toekomst drastisch op te drijven?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2008 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, heb ik het genoegen hem de volgende elementen te verschaffen:

De automatische schuifpoorten vallen onder twee reglementeringen; enerzijds het koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines en anderzijds het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten.

De gevaren waarover u het hebt, worden gedekt door het koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines. Dit koninklijk besluit verplicht de fabrikant een risicoanalyse te verrichten om na te gaan welke risico's (fundamentele veilig heids- en gezondheidseisen) voor zijn machine gelden. Bij het ontwerp en de constructie van de machine moet hij vervolgens rekening houden met deze analyse. De machine dient te voldoen aan de fundamentele veiligheids­en gezondheidseisen die erop van toepassing zijn. Het volgen van geharmoniseerde normen, zoals de norm die u aanhaalt, is de gemakkelijkste weg om de conformiteit met deze fundamentele eisen aan te tonen. Normen zijn op zich echter niet verplicht, enkel het voldoen aan de fundamentele eisen beschreven in dit koninklijk besluit is verplicht.

De controle van de koninklijke besluiten betreffende machines en bouwproducten valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD), Economie, meer bepaald de algemene directies Kwaliteit en Veiligheid en Controle en Bemiddeling. Zij hebben tot op heden nog geen controles uitgevoerd op automatische schuifpoorten.

Er zijn tot nu toe dan ook nog geen processen-verbaal opgesteld in verband met automatische schuifpoorten.

Er is evenmin een specifieke controlecam pagne gepland. Het spreekt echter vanzelf dat elke concrete klacht, die wijst op het niet volgen van de reglementering, door mijn diensten zal worden onderzocht. Bij elke overtreding zullen de gepaste maatregelen genomen worden.