Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1142

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 17 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Bedienaars van de eredienst - Parochieassistenten - Bezoldiging

kerk
geestelijkheid
personeelsstatuut
arbeidsbezoldiging

Chronologie

17/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2537

Vraag nr. 4-1142 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische Grondwet voorziet in de bezoldiging van de bedienaars van de eredienst (pastoors en onderpastoors, …) voor de verschillende erkende religies. Sinds de Napoleonistische periode worden ook de bedienaars van het Rooms-Katholieke geloof bezoldigd. De bezoldiging door de Belgische Staat was tot nu toe beperkt tot de priesters als bedienaars van de eredienst in hun verschillende graden en kwalificaties.

Recent verklaarde de bisschop van Brugge dat er met het FOD Justitie een akkoord was bereikt om ook de bezoldiging ten laste te nemen van parochieassistenten. Dit zijn personen die allerlei secundaire prestaties leveren in één of meerdere parochies, die geen priester zijn en die door de bisschop worden benoemd. In het regeerakkoord werd er rond deze bezoldiging een akkoord gevonden die vervolgens later op de Ministerraad zou worden goedgekeurd.

Volgende vragen stellen zich in dit verband:

1. Is er vanuit de Ministerraad hierrond een beslissing genomen?

Welke besluitvorming koppelt de geachte minister aan deze beslissing?

2. Over hoeveel personen gaat het en hoeveel zal de financiële last zijn?

3. Impliceert dit dat indien de Belgische Staat ook de “parochieassistenten” gaat betalen, deze dan ook beschouwd worden als “bedienaars van de eredienst”, terwijl zij geen priester zijn en dus volgens het kerkelijk recht sommige handelingen die tot de eredienst behoren niet mogen stellen?