SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2015-2016 Zitting 2015-2016
________________
4 décembre 2015 4 december 2015
________________
Question écrite n° 6-774 Schriftelijke vraag nr. 6-774

de Valérie De Bue (MR)

van Valérie De Bue (MR)

à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Chevauchement des lignes train-bus Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Overlapping van trein- en buslijnen 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
transport public
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer
________ ________
4/12/2015Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016)
14/3/2016Antwoord
4/12/2015Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016)
14/3/2016Antwoord
________ ________
Question n° 6-774 du 4 décembre 2015 : (Question posée en français) Vraag nr. 6-774 d.d. 4 december 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

En 2012, la ministre flamande de la Mobilité, Hilde Crevits, demandait à la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) une étude relative au chevauchement des lignes SNCB-DeLijn.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1) Avez-vous connaissance de cette étude ? Quel en est l'état d'avancement ? L'étude a-t-elle été finalisée et validée par le Comité d'orientation ? Le cas échant, disposez-vous de résultats intermédiaires ?

2) Pouvez-vous nous donner une estimation des économies que la suppression des lignes qui se chevauchent pourrait générer ?

3) Pouvez-vous nous dire si une suite sera donnée à cette étude ? Une étude similaire sur le chevauchement des lignes SNCB-TEC est-elle envisagée ?

 

In 2012 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Hilde Crevits, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een studie gevraagd met betrekking tot de overlapping van de lijnen van de NMBS en De Lijn.

Ik heb volgende vragen:

1) Bent u op de hoogte van deze studie? Wat is de stand van zaken? Is de studie afgerond en gevalideerd door het Oriëntatiecomité? Zo ja, beschikt u over de tussentijdse resultaten?

2) Kunt u ons een raming geven van de besparing die de afschaffing van de overlappende lijnen met zich zou kunnen meebrengen?

3) Zal er gevolg gegeven worden aan deze studie? Wordt er overwogen om een gelijkaardige studie te laten uitvoeren met betrekking tot de overlapping van de lijnen NMBS-TEC?

 
Réponse reçue le 14 mars 2016 : Antwoord ontvangen op 14 maart 2016 :

1) Par le passé, différentes études en la matière ont été réalisées avec De Lijn, la STIB et les TEC ; elles n'ont toutefois débouché sur aucune conclusion convaincante.

2) La plupart des lignes parallèles ont une fonction différente et souvent, elles desservent aussi des endroits différents. Là où le train transporte des voyageurs sur de plus longues distances, les lignes de bus (parallèles) amènent les voyageurs à proximité de leur origine ou de leur destination.

3) Dans le cadre de la plateforme d’intermodalité, ce sujet reviendra sur la table des discussions au cours des réunions qui seront menées avec les sociétés de transport en commun.

1) In het verleden werden verschillende studies uitgevoerd met De Lijn, MIVB en TEC met betrekking tot dit onderwerp, maar dit had geen sluitende conclusies opgeleverd.

2) De meeste van de parallelle lijnen hebben een verschillende functie en vaak bedienen ze ook andere plaatsen. Daar waar de trein reizigers vervoert over langere afstanden, brengen de (parallelle) buslijnen de reizigers dicht tot bij hun herkomst of bestemming.

3) In het raam van het intermodaliteitsplatform zal dit onderwerp opnieuw op tafel komen tijdens de vergaderingen die zullen plaatsvinden met de openbare vervoersmaatschappijen.