SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
27 janvier 2011 27 januari 2011
________________
Question écrite n° 5-932 Schriftelijke vraag nr. 5-932

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au ministre des Pensions et des Grandes villes

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden
________________
Cellules stratégiques - Cartes de paiement - Usage Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik 
________________
ministère
monnaie électronique
indemnité et frais
ministerie
elektronisch betaalmiddel
vergoedingen en onkosten
________ ________
27/1/2011Verzending vraag
7/3/2011Antwoord
27/1/2011Verzending vraag
7/3/2011Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-947
________ ________
Question n° 5-932 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-932 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il y a quelques années, l'usage et l'éventuelle utilisation abusive de cartes Visa ou d'autres cartes de paiement par le collège échevinal et l'administration de la Ville d'Anvers a suscité bien des remous. Je me demande dès lors si de ce fait l'utilisation de cartes de paiement dans les administrations publiques a changé ? J'aimerais obtenir davantage de clarté sur les règles d'utilisation et sur les usages en vigueur pour les cartes de paiement par les cellules stratégiques des ministres et des secrétaires d'État.

Le ministres ou secrétaire d'État peut-il me faire savoir de combien de cartes de paiement il a disposé en 2007, 2008, 2009 et/ou 2010, pour le compte d'une cellule stratégique ou du secrétariat du ministre ou secrétaire d'État ou au nom d'un service public fédéral, d'un service public de programmation ou d'une cellule ?

Pour quels montants a t-il fait usage de ces cartes ou cette carte de débit ? Le ministre ou le secrétaire d 'État peuvent me faire savoir si des membres de ses cellules stratégiques ou de son secrétariat ont disposé ou disposent d'une carte de débit ou de crédit au nom et pour le compte de la cellule stratégique, du secrétariat ou de l'administration du ministre ? Qui sont ces membres ? Pour quels montants cette ou ces cartes ont-elles été utilisées en 2007, 2008, 2009, 2010 ?

Quels ont été les montant payés par d'autres moyens et quels furent ces moyens autres que les cartes de débit et de crédit ?

Par rapport à l'ensemble des frais payés, quelle fut la part affectés à :

– des frais de restaurant ;

– des frais de déplacement et des frais automobiles ;

– des nuitées ;

– des cadeaux d'affaires ;

– des frais d'habillement ?

Quels autres paiement ont-ils été effectués et dans quels buts ? Une partie des dépenses du ministre ou secrétaire d 'État et des membres de ses cellules stratégiques ou de son secrétariat ont-elles été payées directement par un service public fédéral (SPF) et par un service public de programmation (SPP) ? Dans l'affirmative, pour quels frais et pour quels montants en 2007, 2008, 2009 et 2010 ?

Des frais ont-ils été payés par des tiers, comme d'autres pays ou des organisations nationales ou étrangères ? Si oui, quels frais, par quels pays ou organisations et quels montants en 2007, 2008, 2009 et 2010 ?

Comment la distinction était-elle faite entre les dépenses privées et les dépenses publiques, et qui en décidait ? De quel montants de frais de fonctionnement le ministre ou le secrétaire d'État pouvait-il disposer pour le fonctionnement de ses cellules stratégiques et secrétariat durant les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ?

 

Enkele jaren geleden veroorzaakten het gebruik en mogelijk misbruik van Visa en andere betaalkaarten binnen het schepencollege en de administratie van de stad Antwerpen heel wat deining. Daarbij rijst de vraag of daardoor het gebruik van betaalkaarten binnen de overheid wijzigde. Graag verkreeg ik meer duidelijkheid over de regels en gebruiken rond betaalkaarten binnen de beleidscellen van de geachte ministers en staatssecretarissen.

Kunnen de geachte minister of staatssecretaris me meedelen over welke betaalkaarten hij of zij beschikt(e) tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en / of 2010, voor zover voor rekening van een beleidscel of het secretariaat van de geachte minister of op naam van de federale of programmatorische overheidsdienst of cel?

Voor welke bedragen werd er gedurende die jaren gebruik gemaakt van deze betaalkaart(en)? Kan de minister of staatssecretaris me meedelen of leden van zijn of haar beleidscellen of secretariaat beschikten of beschikken over betaalkaarten op naam en voor rekening van de beleidscel, het secretariaat of de administratie van de geachte minister? Over wie gaat het hier? Voor welke bedragen werd er in 2007, 2008, 2009 en 2010 gebruik van deze kaarten gebruik gemaakt?

Voor welke bedragen en op welke wijze werden er ook kosten op een andere wijze dan via betaalkaarten betaald?

Met betrekking tot het geheel van kostenbetalingen: hoe groot was het aandeel besteed aan:

- restaurantkosten;

- vervoerskosten en autokosten;

- overnachtingen;

- relatiegeschenken, en

- kosten voor kleding?

Welke andere betalingen werden er verricht en voor welke doelen? Werd een deel van de kosten van de geachte minister of staatssecretaris en de leden van zijn of haar beleidscellen en secretariaat rechtstreeks betaald door federale overheidsdienst (FOD) en programmatorische federale overheidsdienst (POD)? Zo ja, welke onkosten en voor welke bedragen voor de jaren 2007, 2008 2009 en 2010?

Werden er kosten rechtstreeks vergoed door derden, zoals binnenlandse of buitenlandse organisaties of landen? Zo ja welke, door welke organisaties of landen en voor welke bedragen in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?

Hoe werd geoordeeld of het hier over privé-, dan wel publieke uitgaven ging, en wie maakte dit onderscheid? Over welk bedrag aan werkingskosten kon de geachte minister of staatssecretaris beschikken voor de werking van zijn of haar beleidscellen en secretariaat voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?

 
Réponse reçue le 7 mars 2011 : Antwoord ontvangen op 7 maart 2011 :

Aucune carte de crédit n’est utilisée ni au sein du secrétariat du ministre ni au sein de la Cellule Stratégique du Cabinet.

Dès lors, les frais de restaurant, de déplacement et de nuitées sont imputés dans le respect des procédures réglementaires, à charge de l’allocation de base 12.11.19 du programme 02 relative aux frais de fonctionnement.

Toutes les dépenses relatives à la gestion quotidienne, (dépenses courantes), du cabinet sont imputées à charge de l’allocation de base susmentionnée.

Er worden geen kredietkaarten gebruikt, noch door het secretariaat van de minister, noch door de beleidscel van het kabinet.

Bijgevolg worden restaurant-, verplaatsings- en overnachtingskosten, met inachtneming van de reglementaire procedures, aangerekend op de basisallocatie 12.11.19 van het programma 02 met betrekking tot werkingskosten.

Alle kosten met betrekking tot het dagelijks beheer (lopende uitgaven) van het kabinet worden aangerekend op de bovengenoemde basisallocatie.