SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
29 décembre 2010 29 december 2010
________________
Question écrite n° 5-809 Schriftelijke vraag nr. 5-809

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Etablissements pénitentiaires - Usage de méthadone Penitentiaire instellingen - Methadongebruik 
________________
établissement pénitentiaire
détenu
toxicomanie
statistique officielle
strafgevangenis
gedetineerde
drugverslaving
officiële statistiek
________ ________
29/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
29/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4379 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4379
________ ________
Question n° 5-809 du 29 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-809 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les personnes (lourdement) dépendantes aux drogues se voient dans certains cas administrer de la méthadone ou d'autres produits de substitution. En réponse à ma question écrite n° 4-5695, vous aviez fourni des chiffres sur l'usage de méthadone dans les prisons.

Je souhaiterais que le ministre me brosse, par établissement pénitentiaire, un nouvel état de la question.

Combien de détenus suivent-ils actuellement un traitement à la méthadone ? Je souhaiterais obtenir le total, assorti de la ventilation par institution pénitentiaire.

Quel est le coût par détenu et le coût annuel total ?

Votre réponse antérieure indiquait que le coût n'est pas répercuté sur le détenu. Est-ce encore le cas, ou ce type de traitement est-il désormais facturé, par exemple aux détenus qui peuvent en assumer la charge financière ou à ceux qui arrêtent unilatéralement le traitement (ce qui signifie que les frais ont été exposés en pure perte) ?

 

Aan personen met (zware) drugsverslaving wordt in bepaalde gevallen methadon of een ander drugvervangend middel toegediend. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5695 gaf u de cijfers over het methadongebruik in de gevangenissen.

Graag had ik van de minister per penitentiaire instelling een nieuwe stand van zaken gekregen.

Hoeveel gevangenen volgen op dit ogenblik een methadonbehandeling? Graag kreeg ik een totaalcijfer, alsook een opsplitsing per penitentiaire instelling.

Wat is ondertussen de kostprijs per gevangene en de totale kostprijs op jaarbasis?

Uit uw vorig antwoord bleek dat de kostprijs niet wordt teruggevorderd van de gedetineerde. Is dit nog steeds het geval of wordt een dergelijke behandeling ondertussen wel doorgerekend, bijvoorbeeld aan gedetineerden die dit financieel kunnen dragen of aan hen die de behandeling eenzijdig stopzetten (waardoor de gemaakte kosten weggegooid geld zijn)?