SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
28 décembre 2010 28 december 2010
________________
Question écrite n° 5-745 Schriftelijke vraag nr. 5-745

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Police fédérale - Personnel - Appartenance linguistique Federale politie - Personeel - Taalaanhorigheid 
________________
police
fonction publique
emploi des langues
statistique officielle
politie
overheidsapparaat
taalgebruik
officiële statistiek
________ ________
28/12/2010 Verzending vraag
30/5/2011 Antwoord
28/12/2010 Verzending vraag
30/5/2011 Antwoord
________ ________
Question n° 5-745 du 28 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-745 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata est un fichier électronique, consultable sur l'internet, qui donne un aperçu statistique du personnel de l'État belge. Qui consulte ce fichier constate qu'aucune donnée n'est disponible actuellement pour la police fédérale.

Pouvez-vous dès lors, pour cette institution, me communiquer les données suivantes en les ventilant selon l'appartenance linguistique :

1. le nombre de personnes en service en 2010 (de préférence en date du 30 juin 2010), exprimé en équivalents temps plein ;

2. le nombre de statutaires et de contractuels (et éventuellement le nombre d'agents ayant un autre statut encore) ?

J'aimerais également obtenir la répartition des fonctions entre les différents niveaux.

 

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de federale politie.

Kan u mij daarom voor deze overheidsdienst meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

 
Réponse reçue le 30 mai 2011 : Antwoord ontvangen op 30 mei 2011 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions :

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous le nombre de membres du personnel de la police fédérale à la date du 30 juin 2010, répartis selon le régime linguistique et selon qu’ils appartiennent au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique en tant que statutaire ou contractuel. Je tiens toutefois à souligner que les membres du personnel qui sont mis à disposition des services externes ainsi que les aspirants et le personnel d’entretien ne sont pas compris dans ces tableaux.

OPS/Stat

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

CDP/HCP

155

124

1

280

CP

817

727

11

1554

INPP/HINP

1729

1329

34

3092

INP

2300

1782

48

4130

AGP

34

1

 

35

Total/Totaal

5035

3962

94

9091

CALOG/Stat

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

A

218

237

1

456

B

258

390

1

649

C

427

488

2

916

D

246

340

2

588

Total/Totaal

1149

1455

5

2609

CALOG/Contr

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

A

34

31

0

65

B

11

22

0

33

C

28

23

0

51

D

44

77

0

121

D 1/2

6

9

0

14

Total/Totaal

122

161

0

283Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

In de hieronder vermelde tabellen kan u het aantal personeelsleden van de federale politie op datum van 30 juni 2010 terugvinden, ingedeeld volgens taalregime en naargelang ze behoren tot het operationeel dan wel het administratief en logistiek kader, hetzij als statutair of contractueel personeelslid. Ik wil evenwel aanstippen dat de personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld van de externe diensten evenals de aspiranten en het onderhoudspersoneel niet in de tabellen zijn opgenomen.

OPS/Stat

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

CDP/HCP

155

124

1

280

CP

817

727

11

1554

INPP/HINP

1729

1329

34

3092

INP

2300

1782

48

4130

AGP

34

1

 

35

Total/Totaal

5035

3962

94

9091

CALOG/Stat

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

A

218

237

1

456

B

258

390

1

649

C

427

488

2

916

D

246

340

2

588

Total/Totaal

1149

1455

5

2609

CALOG/Contr

NL

FR

GER/DU

Total/Totaal

A

34

31

0

65

B

11

22

0

33

C

28

23

0

51

D

44

77

0

121

D 1/2

6

9

0

14

Total/Totaal

122

161

0

283