SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
15 mai 2012 15 mei 2012
________________
Question écrite n° 5-6259 Schriftelijke vraag nr. 5-6259

de Piet De Bruyn (N-VA)

van Piet De Bruyn (N-VA)

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________________
Les économies du département de la Coopération au développement De besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking 
________________
aide au développement
Office national du Ducroire
Banque africaine de développement
ontwikkelingshulp
Nationale Delcrederedienst
Afrikaanse Ontwikkelingsbank
________ ________
15/5/2012Verzending vraag
25/5/2012Antwoord
15/5/2012Verzending vraag
25/5/2012Antwoord
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2141 Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2141
________ ________
Question n° 5-6259 du 15 mai 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-6259 d.d. 15 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à ramener le déficit budgétaire de la Belgique à 2,8 % du PIB. Il souhaite notamment raboter de 50 millions d'euros les frais de fonctionnement du département de la Coopération au développement.

Dans ce cadre, je souhaiterais poser au ministre les questions suivantes :

1) Les projets annoncés dans la note de politique générale du ministre sont-ils remis en question ?

2) Le ministre peut-il donner un aperçu clair et complet des diverses mesures d'économie imposées par l'exécution du contrôle budgétaire ?

3) Ces mesures d'économie auront-elles une incidence sur les relations entre la Belgique et (certains de) ses pays partenaires ?

 

De regering heeft nieuwe maatregelen genomen om het Belgische begrotingstekort tot 2,8% van het bbp terug te brengen. Zo wil ze de werkingskosten van de overheid op het departement Ontwikkelingssamenwerking met 50 miljoen euro terugschroeven.

In het kader van deze thematiek stelde ik de minister graag volgende vragen:

1) Zullen de vooropgestelde plannen in de beleidsnota van de minister in het gedrang komen?

2) Kan de minister ondertussen een duidelijk en volledig overzicht geven van de diverse besparingen die nodig zijn ter uitvoering van de begrotingscontrole?

3) Zullen de besparingen een effect hebben op de relaties tussen België en (sommige van) zijn partnerlanden?

 
Réponse reçue le 25 mai 2012 : Antwoord ontvangen op 25 mei 2012 :

1. Les projets prévus dans ma note de politique générale n'ont pas été menacés.

2. L'intervention de la coopération au développement dans les charges annuelles de l’emprunt d’assainissement de l'Office National du Ducroire est reportée (-19 586 keur).

3. La dernière tranche de la douzième reconstitution des ressources du Fonds Africain de Développement est due en janvier 2013. Par conséquent, le crédit de liquidation enregistré dans l’AB 14 54 33 54.42.07 est supprimé pour 2012 (- 30 000 keur).

1. De vooropgestelde plannen in mijn algemene beleidsnota zijn niet in het gedrang gekomen.

2. De tussenkomst van ontwikkelingssamenwerking in de jaarlijkse schuldendienst van de saneringslening van de Nationale Delcrederedienst wordt uitgesteld (-19 586 keur).

3. De laatste schijf van de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds is verschuldigd in januari 2013. Daarom worden de vereffeningkredieten ingeschreven op BA 14 54 33 54.42.07 voor 2012 geschrapt (- 30 000 keur).