SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 février 2012 28 februari 2012
________________
Question écrite n° 5-5717 Schriftelijke vraag nr. 5-5717

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________________
Société nationale des chemins de fer belges - Grandes manifestations - Tarifs spéciaux - Aperçu - Critères Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Massamanifestaties - Speciale tarieven - Overzicht - Criteria 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
tarif voyageur
manifestation culturelle
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
culturele manifestatie
________ ________
28/2/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord
28/2/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord
________ ________
Question n° 5-5717 du 28 février 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-5717 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il arrive que la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) décide d'accorder des tarifs spéciaux aux voyageurs qui se rendent en train à certaines grandes manifestations à caractère social et/ou humanitaire, sans visée commerciale.

À l'occasion de quelles manifestations des voyageurs ont-ils pu bénéficier de tels tarifs spéciaux en 2009, 2010 et 2011 ?

 

Het komt voor dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beslist om speciale tarieven toe te kennen aan reizigers die zich met de trein begeven naar bepaalde massamanifestaties met sociaal en/of humanitair karakter, zonder commerciële inslag.

Kan de minister laten weten ter gelegenheid van welke manifestaties reizigers in 2009, 2010 en 2011 dergelijke speciale tarieven werden aangeboden?

 
Réponse reçue le 19 septembre 2012 : Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

Un tarif spécial pour le train, ou tarif B-Evénement, n'est en effet concédé qu'à titre exceptionnel dans le cadre d'événements de masse. 

Par ailleurs, il existe d'ores et déjà plusieurs tarifs attrayants dont les voyageurs peuvent profiter, comme par exemple le billet Week-end qui offre 50 % de réduction sur un voyage aller-retour le week-end. 

Dans le cadre de l'octroi de tarifs spéciaux, il importe de viser une couverture complète des coûts des renforts et/ou trains supplémentaires mis en service. Pour ce type d’offre supplémentaire, aucun budget n'est en effet prévu.

Een speciaal tarief voor de trein of B-Evenementtarief wordt inderdaad slechts uitzonderlijk toegekend in het kader van massa-evenementen. 

Er bestaan immers reeds verschillende aantrekkelijke tarieven waarvan treinreizigers gebruik kunnen maken, zoals bijvoorbeeld het Weekendbiljet dat 50 % reductie geeft op een heen-en-terugreis tijdens het weekend. 

Belangrijk bij de toekenning van speciale tarieven is dat er steeds gestreefd wordt naar een volledige kostendekking van de ingezette versterkingen en/of extratreinen. Voor een dergelijk extra aanbod zijn er namelijk geen budgetten voorzien.