SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
16 janvier 2012 16 januari 2012
________________
Question écrite n° 5-5208 Schriftelijke vraag nr. 5-5208

de Sabine de Bethune (CD&V)

van Sabine de Bethune (CD&V)

au ministre du Budget et de la Simplification administrative

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
________________
Egalité des chances - Mesures politiques - Actions - Dépenses - 2010 Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 
________________
égalité de traitement
égalité homme-femme
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________ ________
16/1/2012 Verzending vraag
22/3/2012 Antwoord
16/1/2012 Verzending vraag
22/3/2012 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3421 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3421
________ ________
Question n° 5-5208 du 16 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-5208 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La politique en matière d'égalité des chances entre hommes et femmes est une mission horizontale, non seulement pour le ministre compétent mais également pour l'ensemble des départements.

J'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Quelles mesures concrètes avez-vous prises et quelles actions avez-vous menées en 2010 pour promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, et avec quel résultat ?

2. Combien a-t-on effectivement dépensé (selon les comptes), globalement et par poste, pour promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de vos compétences ?

 

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

 
Réponse reçue le 22 mars 2012 : Antwoord ontvangen op 22 maart 2012 :

1) Le Service public fédéral (SPF) Budget et Contrôle de la Gestion a atteint en 2010, une parité presque parfaite dans son personnel, tous niveaux et statuts confondus. Son objectif pour la législature sera de conserver cette égalité hommes-femmes dans le recrutement par le suivi des mouvements dans le personnel.

Le SPF Budget et Contrôle de la Gestion n’a donc pas entrepris d’actions spécifiques pour promouvoir l’égalité des chances entre femmes et hommes.

2) Le SPF Budget et Contrôle de la Gestion n’a pas effectué de dépenses pour promouvoir l’égalité des chances entre femmes et hommes.

1) De Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole heeft in 2010 haast een volmaakte gelijkheid bereikt in zijn personeel, over alle niveaus en statuten heen. Tijdens deze regeerperiode wil de FOD deze man-vrouwgelijkheid behouden bij de aanwerving door een opvolging van het personeelsverloop.

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft dus geen specifieke acties ondernomen om de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

2) De FOD Budget en Beheerscontrole heeft geen uitgaven gemaakt om de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen te bevorderen.