SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-4456 Schriftelijke vraag nr. 5-4456

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

van Bart Laeremans (Vlaams Belang)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Bruxelles - Criminalité - Évolution Brussel - Criminaliteit - Evolutie 
________________
Région de Bruxelles-Capitale
criminalité
statistique officielle
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
criminaliteit
officiële statistiek
________ ________
28/12/2011 Verzending vraag
24/7/2012 Antwoord
28/12/2011 Verzending vraag
24/7/2012 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1706 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1706
________ ________
Question n° 5-4456 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-4456 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'incertitude continue à régner quant à l'évolution de la criminalité à Bruxelles. Je réfère à cet égard au débat que nous avons eu le 20 avril 2010 en commission de la Justice de la Chambre. Le nombre de dossiers pénaux introduits ces dernières années au parquet de Bruxelles a ainsi augmenté, alors que les chiffres de la police indiquaient une baisse. L'évolution pour 2010 est encore incertaine.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1. Est-il possible de fournir un aperçu des dossiers pénaux introduits ces cinq dernières années au parquet de Bruxelles ? Peut-on le ventiler selon que les infractions ont été constatées à Hal-Vilvorde ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ?

2. Entre-temps, a-t-on élucidé le fait que le parquet et la police indiquent des évolutions divergentes ? En d'autres termes, comment le ministre explique-t-elle que les chiffres de la police aient diminué alors que ceux du parquet augmentaient ?

 

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de evolutie van de criminaliteit in Brussel. Ik verwijs hiervoor naar het mondelinge debat dat we hierover hadden op 20 april 2010 in de Kamercommissie Justitie. Zo steeg het aantal strafrechtelijke dossiers dat binnenkwam op het Brussels parket tijdens de voorbije jaren, terwijl de cijfers van de politie in dalende lijn gingen. Intussen is nog niet duidelijk hoe de cijfers evolueerden voor het jaar 2010.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om voor de vijf voorbije jaren een overzicht te geven van de cijfers van het aantal binnenkomende strafrechtelijke dossiers bij het Brussels parket? Kan hierbij een uitsplitsing gemaakt worden van het aantal cijfers dat betrekking heeft op misdrijven vastgesteld in Halle-Vilvoorde enerzijds en de misdrijven vastgesteld in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel anderzijds?

2. Werd inmiddels een verklaring gevonden voor het feit dat de evolutie van deze cijfers danig verschilt tussen parket en politie? Hoe verklaart hij met andere woorden dat de cijfers van de politie in dalende lijn gingen, terwijl deze van het parket stegen?

 
Réponse reçue le 24 juillet 2012 : Antwoord ontvangen op 24 juli 2012 :

1. Les chiffres relatifs au nombre de dossiers pénaux introduits au parquet de Bruxelles sont les suivants : 

2011

Section de Bruxelles: 42 848 dossiers

Section Périphérie: 20 991 dossiers

Section Perm: 19 059 dossiers

Section Prequalification: 8 711 dossiers

Section Bureau de Notification: 4 985 dossiers 

2010

Section de Bruxelles : 53 169 dossiers

Section périphérie : 25 215 dossiers

Section Perm : 16 844 dossiers 

2009

Section de Bruxelles : 65 929 dossiers

Section périphérie : 33 396 dossiers 

2008

Section de Bruxelles : 70 782 dossiers

Section périphérie : 31 098 dossiers 

2007

Section de Bruxelles : 86 463 dossiers

Section périphérie : 21 984 dossiers 

2006

Section de Bruxelles : 71 796 dossiers

Section périphérie : 21 839 dossiers 

2. Pour répondre à ce point de la question, je renvoie à la réponse que j'ai formulée à la sous-question 3 de la question parlementaire 5-451 que vous m'avez adressée le 26 novembre 2010. Des facteurs susceptibles d'expliquer la différence entre les chiffres provenant du parquet et les chiffres provenant de la police y sont énumérés

1. De cijfers van het aantal binnenkomende strafrechtelijke dossiers bij het parket te Brussel zijn de volgende. 

2011

Sectie Brussel : 42 848 dossiers

Sectie Rand : 20 991 dossiers

Sectie Perm : 19 059 dossiers

Sectie Prequalificatie : 8 711 dossiers

Sectie Notificatiebureau : 4 985 dossiers 

2010

Sectie Brussel: 53 169 dossiers

Sectie Rand: 25 215 dossiers

Sectie Perm: 16 844 dossiers 

2009

Sectie Brussel: 65 929 dossiers

Sectie Rand: 33 396 dossiers 

2008

Sectie Brussel: 70 782 dossiers

Sectie Rand: 31 098 dossiers 

2007

Sectie Brussel: 86 463 dossiers

Sectie Rand: 21 984 dossiers 

2006

Sectie Brussel: 71 796 dossiers

Sectie Rand: 21 839 dossiers 

2. Als antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord dat ik formuleerde op deelvraag 3 van parlementaire vraag 5-451 die u op 26 november 2010 aan mij richtte. Daarin wordt een opsomming gemaakt van factoren die het verschil kunnen verklaren tussen de cijfers afkomstig van het parket en van de cijfers afkomstig van de politie.