SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-4325 Schriftelijke vraag nr. 5-4325

de Richard Miller (MR)

van Richard Miller (MR)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Enquêtes judiciaires - Recherches télécom - Coût - Révision des tarifs - Négociations avec les opérateurs Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren 
________________
enquête judiciaire
protection des communications
fournisseur d'accès
gerechtelijk onderzoek
telefoon- en briefgeheim
provider
________ ________
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-253 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-253
________ ________
Question n° 5-4325 du 28 décembre 2011 : (Question posée en français) Vraag nr. 5-4325 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Dans le cadre d'enquêtes judiciaires, les opérateurs télécom sont souvent amenés à fournir des renseignements sur les communications de certaines personnes, voire à faciliter les écoutes de communications et de communications électroniques.

Ces recherches effectuées par les opérateurs télécom sont facturées à l'État, souvent au prix fort.

Sous la précédente législature, vous aviez annoncé votre intention de négocier une révision à la baisse des tarifs avec les opérateurs concernés.

Mes questions sont les suivantes :

1) Avez-vous pris des contacts, en partenariat avec votre collègue en charge de la régulation du secteur des télécommunications ? Si oui, de quand datent ces contacts et les négociations qui s'en sont suivies ? Ce dossier a-t-il pu aboutir ou est-il sur le point d'aboutir ?

2) Quels sont les montants déboursés en 2010 par votre département pour couvrir les frais résultant des recherches télécom requises par les autorités judiciaires ?

3) Quels sont les montants inscrits pour le premier semestre 2011 pour le même secteur et pour le même type de réquisitions ?

 

De telecomoperatoren worden, in het kader van gerechtelijke onderzoeken, vaak verzocht inlichtingen mee te delen over de communicaties van sommige mensen, of zelfs het afluisteren van telefoongesprekken en elektronische onlinecommunicaties te vergemakkelijken.

De opzoekingen die door de telecomoperatoren worden verricht, worden gefactureerd aan de Staat, vaak tegen hoge prijzen.

U hebt in de vorige regeerperiode aangekondigd dat u de intentie had om met de betrokken operatoren een prijsdaling te onderhandelen.

Ik heb volgende vragen :

1) Hebt u, samen met uw collega belast met de regularisering van de telecommunicatiesector, effectief contacten gelegd? Zo ja, wanneer hebben die contacten en de erop volgende onderhandelingen plaatsgehad? Is dat dossier afgerond of zal het eerstdaags kunnen worden afgerond?

2) Welke bedragen heeft uw departement in 2010 uitgegeven om de onkosten voortvloeiend uit de door het gerecht gevorderde telecomonderzoeken te dekken?

3) Welke bedragen zijn ingeschreven voor het eerste semester van 2011 voor dezelfde sector en hetzelfde type van vordering?