SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-3945 Schriftelijke vraag nr. 5-3945

de Guido De Padt (Open Vld)

van Guido De Padt (Open Vld)

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________________
SNCB - Vélo emporté dans le train - Nombre - Vélos pliables NMBS - Meenemen van een fiets op de trein - Aantallen - Plooifietsen 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
véhicule à deux roues
titre de transport
statistique officielle
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
tweewielig voertuig
plaatsbewijs
officiële statistiek
________ ________
28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord
28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1826 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1826
________ ________
Question n° 5-3945 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3945 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Un usager des chemins de fer qui souhaite emporter son vélo dans le train a deux possibilités. Il peut acheter une « carte vélo-carte tandem » de cinq euros lui permettant d'effectuer un trajet simple avec un vélo ou un tandem. La seconde option consiste à acheter un « libre parcours d'un jour » qui lui permet d'emporter son vélo dans le train tout au long de la journée et à travers tout le pays. Ce libre parcours coûte huit euros.

De très nombreux voyageurs utilisent aujourd'hui un vélo pliable pour se déplacer. Ils emportent ce vélo pliable comme un bagage sans rien payer.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. La ministre dispose-t-elle de statistiques sur le nombre de vélos transportés par la SNCB au cours des cinq dernières années, ventilées en fonction du type de carte de transport (carte vélo ou libre parcours) ? Dispose-t-elle d'informations sur le nombre de vélos pliables transportés au cours de cette même période ?

2. Estime-t-elle qu'il est question ici d'une discrimination entre les voyageurs qui emportent un vélo ? Pense-t-elle qu'il soit nécessaire de prendre des mesures ?

 

Een treinreiziger die zijn fiets wil meenemen in de trein heeft twee mogelijkheden. Ofwel met een "fiets- tandemkaart" van vijf euro waarmee een enkele reis kan worden afgelegd met een fiets of tandem. De tweede optie is een vrijkaart voor een dag waarmee het ganse land kan worden doorkruist met de fiets op de trein. Voor een fiets/tandem betaalt de reiziger dan acht euro.

Heel wat treinreizigers gebruiken tegenwoordig een plooifiets om zich te verplaatsen. Die plooifiets nemen ze met zich mee als bagage. Daarvoor betalen ze niets.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Beschikt de minister over cijfergegevens betreffende het aantal fietsen dat de NMBS de laatste vijf jaar heeft vervoerd, opgesplitst naar vervoerskaart (fietskaart en vrijkaart)? Beschikt zij over informatie betreffende het aantal plooifietsen dat in diezelfde periode werd vervoerd?

2. Meent zij dat hier sprake is van een discriminatie tussen reizigers die een fiets meenemen? Acht zij het nodig daar maatregelen tegen te nemen?

 
Réponse reçue le 9 février 2012 : Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

1.Le système de données de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ne permet d’établir les chiffres en question que pour les deux dernières années complètes. Le nombre de billets émis répartis par type de billet et par année est le suivant :

Carte trajet (carte de transport)

 • 2011 (sous réserve) : 108 689

 • 2010 : 102 022

 • 2009 : 105 724

Carte journalière (libre parcours)

 • 2011 (sous réserve) : 45 665

 • 2010 : 44 339

 • 2009 : 26 678

Les chiffres ci-dessus indiquent clairement qu’une majorité des voyageurs emportant un vélo/tandem classique à bord du train effectuent le plus souvent un trajet simple.

Les chiffres relatifs au transport de vélos pliants ne sont pas disponibles, étant donné qu’ils peuvent être transportés gratuitement et ne requièrent dès lors aucun enregistrement.

2. Non. Le transport de vélos pliants est gratuit vu que ceux-ci peuvent être emportés par le voyageur lui-même, sans intervention particulière du personnel de vente ou du personnel d'accompagnement. En outre, le vélo pliant peut être glissé entre/sous les sièges du train, de telle sorte qu'il ne dérange pas les autres voyageurs.

Par ailleurs, le matériel roulant actuel nécessite des restrictions strictes en matière de transport de vélos/tandems « normaux ». En effet, chaque train n'offre qu'un nombre limité d’emplacements pour les vélos/tandems à emporter.

Il en résulte que l’approche du transport des deux types de vélo est totalement différente, ce qui explique une tarification spécifique.

1.Het datasysteem van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) laat slechts toe om de desbetreffende cijfers van de laatste twee volledige jaren op te stellen. Hieronder kan het aantal uitgegeven biljetten gevonden worden opgesplitst per type biljet, alsook per jaar.

Trajectkaart (vervoerskaart)

 • 2011 (onder voorbehoud): 108 689

 • 2010: 102 022

 • 2009: 105 724

Dagkaart (vrijkaart)

 • 2011 (onder voorbehoud): 45 665

 • 2010: 44 339

 • 2009: 26 678

Bovenstaande cijfers tonen duidelijk aan dat een meerderheid van de reizigers, die een klassieke fiets/tandem meenemen aan boord van de trein, het vaakst een enkel traject uitvoeren.

Cijfers in verband met het vervoer van plooifietsen zijn niet beschikbaar, aangezien deze gratis meegenomen kunnen worden en dus verder geen enkele registratie vereisen.

2. Neen. Het vervoer van plooifietsen is gratis omdat deze door de reiziger zelf kunnen worden meegenomen, zonder dat hiervoor een extra tussenkomst van het verkoop- of begeleidingspersoneel dient te gebeuren. Bovendien kan de plooifiets tussen/onder de zitplaatsen in de trein geplaatst worden, waardoor de plooifiets de andere reizigers niet hindert.

Bovendien legt het huidige rollend materieel strikte beperkingen op inzake het vervoer van “normale” fietsen/tandems. Het is namelijk zo dat elke trein slechts een beperkt aantal plaatsen voorziet voor het meenemen van een fiets/tandem.

Als gevolg daarvan is het vervoersbeleid van beide types van fietsen totaal verschillend en verklaart dit ook een aangepaste tarificatie.