SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
29 septembre 2011 29 september 2011
________________
Question écrite n° 5-3220 Schriftelijke vraag nr. 5-3220

de Sabine de Bethune (CD&V)

van Sabine de Bethune (CD&V)

au secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice

aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
________________
Organes fédéraux de gestion - Composition - Équilibre entre hommes et femmes Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen 
________________
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
gestion
égalité homme-femme
gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
________ ________
29/9/2011Verzending vraag
5/10/2011Antwoord
29/9/2011Verzending vraag
5/10/2011Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3205
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3206
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3207
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3209
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3210
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3211
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3212
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3205
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3206
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3207
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3209
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3210
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3211
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3212
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3224
________ ________
Question n° 5-3220 du 29 septembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3220 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En ce qui concerne la composition des organes consultatifs fédéraux, un quota légal prescrit que ceux-ci ne peuvent compter plus de deux tiers des membres d'un même sexe. La loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée en 1997 et en 2003, impose cette obligation.

En ce qui concerne la composition des organes fédéraux de gestion, aucune obligation légale n'existe, à la différence des niveaux flamand et bruxellois pour lesquels un équilibre entre hommes et femmes a été stipulé légalement tant pour les organes consultatifs que pour les organes de gestion.

J'aimerais néanmoins poser les questions suivantes :

1) Quels organes de gestion relèvent de votre compétence ? Pouvez-vous en donner la liste ?

2) En cette année 2011, quelle est la composition, ventilée par sexe, de chacun de ces organes de gestion? Puis-je vous demander de distinguer les membres effectifs, les membres suppléants et la présidence ?

 

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

 
Réponse reçue le 5 octobre 2011 : Antwoord ontvangen op 5 oktober 2011 :

Je n'exerce de tutelle sur aucun organe de gestion

Er ressorteren geen beheersorganen onder mijn bevoegdheid.