SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
26 octobre 2010 26 oktober 2010
________________
Question écrite n° 5-287 Schriftelijke vraag nr. 5-287

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Elections - Droit de vote - Agents de police en service - Vote dans le bureau où ils sont présents Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst - Uitbrengen van stem in het stembureau waar ze aanwezig zijn 
________________
élection
bureau de vote
police locale
droit électoral
verkiezing
stembureau
gemeentepolitie
kiesrecht
________ ________
26/10/2010 Verzending vraag
20/1/2011 Antwoord
26/10/2010 Verzending vraag
20/1/2011 Antwoord
________ ________
Question n° 5-287 du 26 octobre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-287 d.d. 26 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Code électoral dispose que les présidents, secrétaires, assesseurs, témoins et témoins suppléants votent dans la section du vote où ils remplissent leur mission, laquelle n'est pas forcément le bureau de vote pour lequel ils ont reçu une convocation en tant qu'électeur.

Le jour des élections, on fait également appel à bon nombre de policiers pour assurer le maintien de l'ordre dans les bureaux de vote et aux abords de ceux-ci. Ces policiers ne peuvent donc pas toujours aller voter dans le bureau pour lequel ils ont été convoqués en tant qu'électeur.

Je souhaiterais obtenir une réponse à la question suivante.

Est-il possible que ces agents votent en personne dans le bureau où ils sont présents pour remplir leur mission ou bien peuvent-ils seulement émettre leur vote en donnant procuration ?

 

Het Kieswetboek bepaalt dat voorzitters, secretarissen, bijzitters, getuigen en plaatsvervangende getuigen hun stem uitbrengen in de stemafdeling waar ze hun opdracht vervullen, wat dus niet automatisch het stembureau is waarvoor zij als kiezer een oproepingsbrief hebben gekregen.

Op de dag van de verkiezingen worden ook heel wat politieagenten ingeschakeld voor het handhaven van de orde in en rond de stembureaus, zodat zij dus niet altijd kunnen gaan stemmen in het stembureau waarvoor ze als kiezer opgeroepen zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Bestaat de mogelijkheid dat die agenten persoonlijk hun stem uitbrengen in het stembureau waar ze voor hun opdracht aanwezig zijn, of kunnen ze hun stem uitsluitend per volmacht uitbrengen?

 
Réponse reçue le 20 janvier 2011 : Antwoord ontvangen op 20 januari 2011 :

Dans l’état actuel de la législation électorale, il n’est pas possible pour un agent de police en service de voter dans un autre bureau de vote que celui qui lui est assigné par sa commune et dont il se fait mention sur sa convocation électorale.

S’il n’est pas en mesure d’exercer son droit de vote dans ce bureau pour des raisons professionnelles, il peut donc uniquement exercer son droit de vote par procuration.

In de huidige staat van de wetgeving is het niet mogelijk voor een politieagent om te stemmen in een ander stembureau dan datgene dat hem wordt toegekend door zijn gemeente en dat aangeduid wordt op zijn oproepingsbrief.

Als het voor hem niet mogelijk is om zijn stemrecht uit te oefenen in dit bureau omwille van beroepsredenen, kan hij dus enkel zijn recht op stemming bij volmacht uitoefenen.