SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
20 juin 2011 20 juni 2011
________________
Question écrite n° 5-2568 Schriftelijke vraag nr. 5-2568

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

van Bart Laeremans (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Fonds pour les victimes d'actes intentionnels de violence - Fonds de réserve - Destination Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming 
________________
violence
aide aux victimes
fonds budgétaire
geweld
slachtofferhulp
begrotingsfonds
________ ________
20/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
20/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4462 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4462
________ ________
Question n° 5-2568 du 20 juin 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2568 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il me revient que le Fonds pour les victimes d'actes intentionnels de violence reçoit chaque année plus qu'il ne doit verser. Une réserve rondelette s'est ainsi constituée, ouvrant la possibilité de prendre des initiatives complémentaires en faveur des victimes.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1)Est-il possible de donner, pour chaque année de 2001 à 2010, un aperçu des recettes et des dépenses de ce fonds ? Quel était le solde du fonds en 2000 ?

2) Peut-on savoir le montant actuel des réserves du fonds ?

3) D'une manière ou d'une autre, ce fonds est-il pris en compte dans la cadre de la problématique de la dette belge ? Plus précisément, est-il englobé dans les actifs ?

4) S'est-on déjà orienté vers des initiatives complémentaires en faveur des victimes ? Quelle serait la destination optimale de ce fonds de réserve ?

 

Ik verneem dat het Fonds voor slachtoffers van opzettelijk gewelddaden jaarlijks meer gelden ontvangt dan dat het dient uit te keren. Stilaan is er een vrij grote reserve ontstaan. Hierdoor zijn er mogelijkheden om bijkomende initiatieven te nemen ten behoeve van slachtoffers.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is het mogelijk om voor de periode 2001 tot en met 2010 een overzicht te geven per jaar van de inkomsten en de uitgaven van dit Fonds? Alsook het bedrag waarover het Fonds in 2000 beschikte?

2) Kan worden meegedeeld hoe groot de reserves zijn waarover het Fonds momenteel beschikt?

3) Wordt dit Fonds op een of andere wijze mee in rekening genomen in het kader van de schuldproblematiek van België? Wordt dit Fonds met name bij de activa gerekend?

4) Werden er reeds stappen gezet voor bijkomende initiatieven ten behoeve van slachtoffers? Welke bestemming zou dit reservefonds best krijgen?