SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
16 juin 2011 16 juni 2011
________________
Question écrite n° 5-2535 Schriftelijke vraag nr. 5-2535

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Patients psychiatriques - Transfert vers les soins à domicile - Accompagnement - Transfert des coûts vers les autorités communautaires Psychiatrische patiënten - Overheveling naar de thuiszorg - Begeleiding - Verschuiving van kosten naar de gemeenschapsoverheden 
________________
internement psychiatrique
soins à domicile
coût de la santé
handicapé mental
opname in psychiatrische kliniek
thuisverzorging
kosten voor gezondheidszorg
geestelijk gehandicapte
________ ________
16/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
16/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4538 Réintroduite comme : question écrite 5-4538
________ ________
Question n° 5-2535 du 16 juin 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2535 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les acteurs des soins de santé et de l'aide aux personnes ont constaté une généralisation, dans les hôpitaux psychiatriques, de la pratique qui consiste à transférer les patients vers les soins à domicile. Ces acteurs n'ont pas jugé ce transfert nécessairement négatif en soi, au contraire. Mais il apparaît que cette pratique est surtout motivée par des mesures d'économie de l'autorité fédérale et le transfert des patients n'est nullement préparé, accompagné et assorti de soins ultérieurs. De plus, cette évolution semble revenir à faire endosser les économies fédérales par les communautés.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) La ministre reconnaît-elle une généralisation de la pratique consistant à transférer les patients psychiatriques vers les soins à domicile et donc les coûts de l'autorité fédérale vers les autorités communautaires ?

2) Estime-t-elle également que ce transfert offre en soi des possibilités mais uniquement à condition qu'il soit assorti d'une préparation, d'un accompagnement et de soins ultérieurs de qualité ? Est-ce le cas actuellement ?

 

Actoren uit de gezondheids- en welzijnszorg stelden een toenemende praktijk vast, waarbij psychiatrische ziekenhuizen hun patiënten trachten over te hevelen naar de thuiszorg. Op zich beoordelen deze actoren zulke overgang niet per definitie als negatief, integendeel. Maar blijkbaar steunt deze praktijk vooral op besparingsmaatregelen van de federale overheid en wordt een overheveling van patiënten helemaal niet voorbereid, begeleid of met nazorg omgeven. Tegelijkertijd lijkt deze evolutie op een afwenteling van federale besparingen op de werking van de gemeenschappen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat er in stijgende mate een praktijk ontstaat waarbij psychiatrische patiënten worden overgeheveld naar de thuiszorg, waardoor er ook een verschuiving van kosten gebeurt vanwege de federale naar de gemeenschapsoverheden?

2) Stemt zij in met de kritiek dat deze overheveling op zich kansen biedt, maar niet zonder dat er een degelijke voorbereiding, begeleiding en nazorg worden geboden? Gebeurt dit momenteel niet?