SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
14 juin 2011 14 juni 2011
________________
Question écrite n° 5-2524 Schriftelijke vraag nr. 5-2524

de Bart Tommelein (Open Vld)

van Bart Tommelein (Open Vld)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Suppression des billets de train en papier - Frais de personnel - Environnement - Efficacité Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afschaffen van papieren treinkaartjes - Personeelskost - Milieu - Efficiëntie 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
titre de transport
monnaie électronique
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
elektronisch betaalmiddel
________ ________
14/6/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
14/6/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5031 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5031
________ ________
Question n° 5-2524 du 14 juin 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2524 d.d. 14 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les chemins de fer néerlandais ne vendront plus de billets en papier à partir de fin 2012. Il faut pour cela que le passage au paiement électronique au moyen de la carte à puce soit complètement terminé. Malgré la disparition de nombreux guichets dans les gares, il n'y aura pas de licenciements.

Les guichetiers des gares seront désormais chargés de répondre aux questions des voyageurs. Simultanément, une expérience de borne internet est étendue ; cette borne fait office de centre de services.

Depuis l'introduction de la carte à puce en 2009, les guichetiers vendent de moins en moins de billets.

Il va de soi que la suppression des billets en papier présente de nombreux avantages. Le personnel peut être utilisé plus efficacement ailleurs, la nature y gagne et le coût diminue (billets de train en papier, impression, appareils, entretien,...). La Société nationale des chemins de fer belge pourrait elle aussi gagner beaucoup en efficacité en instaurant également ce système dans notre pays.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes.

1) Comment la ministre réagit-elle à l'intention des chemins de fer néerlandais de supprimer les billets en papier et de ne plus utiliser qu'une carte à puce ? Peut-elle énumérer les avantages et inconvénients de la suppression des billets de train en papier ?

2) La SNCB envisage-t-elle de supprimer également les billets en papier dans notre pays ? La ministre peut-elle nous indiquer le calendrier prévu ? Peut-elle nous dire quelle économie cette suppression générera ? Peut-elle indiquer où le personnel sera réaffecté ? De combien de personnes s'agit-il ?

3) La ministre peut-elle indiquer combien d'équivalents temps plein vendent des billets de train dans les gares de la SNCB ?

4) Peut-elle nous communiquer le nombre de guichets dans les gares belges ?

5) Peut-elle indiquer le nombre de billets de train en papier qu'a vendus la SNCB l'année dernière ? Si elle ne dispose pas de chiffres précis, peut-elle me communiquer une estimation ? Comment évalue-t-elle l'incidence d'une suppression des billets de train en papier sur l'environnement ?

 

De Nederlandse Spoorwegen zullen vanaf eind 2012 geen papieren treinkaartjes meer verkopen. De overstap op elektronisch betalen via de chipkaart moet dan zijn afgerond. Hoewel veel loketten op stations zullen verdwijnen, worden medewerkers niet ontslagen.

De loketmedewerkers op de stations zullen worden ingezet om vragen van reizigers te beantwoorden. Tegelijkertijd wordt een proef met een internetzuil uitgebreid; deze doet dienst als servicepunt.

Sinds de invoer van de chipkaart in 2009 worden door baliemedewerkers steeds minder kaartjes verkocht.

Het spreekt voor zich dat het afvoeren van de papieren ticket veel voordelen heeft. Het personeel kan elders meer efficiënt worden ingezet, de natuur vaart er wel bij en de kostprijs daalt (papieren treinkaartjes, drukken, toestellen, onderhoud, ...). Ook de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kan hier veel aan efficiëntie winnen, mocht dit systeem ook in ons land worden ingevoerd.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de geachte minister op het Nederlands voornemen om de papieren tickets af te voeren en enkel nog te werken met een chipkaart? Kan zij de voor- en nadelen van het afvoeren van de papieren treinkaartjes oplijsten?

2) Overweegt de NMBS ook in ons land de papieren kaartjes af te voeren? Kan zij toelichten welke de timing is? Kan zij aangeven hoeveel dit aan besparing zal opleveren? Moet de timing niet worden versneld? Kan zij aangeven waar het personeel zal worden gereaffecteerd? Om hoeveel personen gaat het?

3) Kan u aangeven hoeveel fulltime equivalenten binnen de NMBS actief zijn in de stations voor de fysieke verkoop van papieren treinkaartjes?

4) Kan zij aangeven hoeveel loketten er in de Belgische stations aanwezig zijn?

5) Kan zij aangeven hoeveel papieren treinkaartjes er het laatste jaar werden verkocht door de NMBS aan de reizigers? Kan dit eventueel, zo zij niet over de exacte cijfers beschikt, bij benadering worden weergegeven? Hoe schat zij de milieu-impact in van een afschaffing van de papieren treinkaartjes?