SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session extraordinaire de 2010 Buitengewone zitting 2010
________________
8 octobre 2010 8 oktober 2010
________________
Question écrite n° 5-230 Schriftelijke vraag nr. 5-230

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Politique pénitentiaire - Réglementation en Belgique et aux Pays-Bas - Harmonisation - Contrôles en matière de drogues Gevangenisbeleid - Regelgeving in België en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles 
________________
établissement pénitentiaire
toxicomanie
Pays-Bas
transfèrement de détenus
exécution de la peine
strafgevangenis
drugverslaving
Nederland
overbrenging van gedetineerden
voltrekking van de straf
________ ________
8/10/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
8/10/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4377 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4377
________ ________
Question n° 5-230 du 8 octobre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-230 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le 19 avril, la commission Justice et Affaires intérieures du Conseil Interparlementaire consultatif de Benelux s'est rendue dans l'établissement pénitentiaire de Tilburg. Un certain nombre de détenus belges se trouvent dans cette prison.

Lors de cette visite, les responsables ont insisté sur la nécessité d'harmoniser certaines réglementations afin de simplifier la coopération.

Concrètement, il s'agit, entre autres, du contrôle en matière de drogues. Ainsi, il s'avère possible, aux Pays-Bas, de prélever sur un détenu, sous surveillance, un échantillon d'urine afin de pouvoir contrôler la consommation de drogues, ce qui ne peut se faire, en Belgique, que sur base volontaire et pas sous surveillance.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

Le ministre est-il au courant de ce problème ? Des propositions sont-elles élaborées afin d'aboutir à une certaine harmonisation dans les contrôles en matière de drogues ?

 

Op 19 april 2010 bracht de commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad een bezoek aan de penitentiaire inrichting Tilburg. In deze gevangenis zijn een aantal Belgische gedetineerden ondergebracht.

Tijdens dit bezoek werd er door de verantwoordelijken op aangedrongen bepaalde regelgevingen op elkaar af te stemmen zodat de samenwerking kan worden vergemakkelijkt.

Concreet gaat het onder andere over de controle op drugs. Zo blijkt het in Nederland mogelijk te zijn om onder toezicht een urinemonster bij een gedetineerde af te nemen zodat het drugsgebruik kan worden getest, daar waar dat in België enkel op vrijwillige basis kan en niet onder toezicht.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Is de minister bekend met deze vaststelling? Worden er voorstellen uitgewerkt om werk te maken van een zekere harmonisering in de drugscontroles?